Marcel Ciolacu: Voi candida pentru un nou mandat de preşedinte al Partidului Social Democrat şi în acelaşi congres se va alege şi candidatul Partidului Social Democrat pentru funcţia de preşedinte

Cînd marii scriitori români mureau să învețe limba rusă

Semn fără echivoc al dramaticii răsturnări de alianțe după 23 august 1944, pe 12 noiembrie 1944 se înființează la București Asociația Română pentru Strîngerea Legăturilor cu Uniunea Sovietică, faimoasă sub titulatura de ARLUS. Găzduită de Palatul Catargi din Calea Victoriei, 115, ARLUS are printre altele un săptămânal – Veac nou – (200.000 tiraj) și o editură – Cartea rusă.

Chiar din start, ARLUS se angajează la un ambiţios program de învăţare a limbii ruse de către români.
Învăţarea unei limbi străine poate fi justificată în moduri felurite.
De la simplul hobby pînă la necesitatea pragmatică.

Spre învăţarea limbii engleze se năpustesc milioane de inşi de pe planetă, deoarece engleza joacă rolul de limbă de contact internaţional.
Cum justifică ARLUS necesitatea ca românii să învețe rusește?
Articolul despre Învăţarea limbii ruse din volumul scos de ARLUS în cinstea Congresului din 20-23 mai 1945, pune pune acestei limbi de către români pe seama nevoii vitale de a cunoaște „limba unui geniu ca Lenin”:

„Dacă înainte de Revoluţia din Octombrie, Rusia era cunoscută şi apreciată pentru aportul ei cultural şi liberal, dacă un Puşchin, Lermontov, Dostoewscki, Gogol, Cehov, Turgheniev şi Tolstoi au creat tipuri nemuritoare ce stau alături de marii clasici din Apus apoi Rusia Sovietică a adăugat la aceste nume nemuritoare, numele unui Gorki, Şolohov, Alexei Tolstoi, Maiacowski şi mulţi alţii.

Acum apare o necesitate pentru fiecare om civilizat de a cunoaşte limba unui geniu ca Lenin care a prevăzut, pregătit şi realizat marea Revoluţie, transformînd un popor înapoiat pe jumătate analfabet, în care naţionalităţile erau asuprite, în acel popor sovietic care astăzi poartă făclia progresului, luminează calea omeniei eliberate şi întinde mîna prietenă duşmanilor de ieri.”

ARLUS are printre obiective şi răspîndirea limbii ruse în România.
Exagerează Asociaţia invocînd idealul de a fi om civilizat pentru a-şi promova activitatea?
Nici vorbă.
Intelectuali de seamă ai vremii îşi exprimă regretul că n-au învăţat pînă acum limba rusă.

În articolul Literatura şi Uniunea Sovietică, publicat în 1946 şi reprodus în culegerea Evocări din 1948, Mihail Sadoveanu mărturisește nefericirea de a-i fi citit pe clasicii ruşi „în traduceri franceze” și nu în rusește. De aici dificultatea de a traduce Povestirile unui vînător de Ivan Turgheniev din franţuzeşte şi nu din ruseşte. La un moment dat Mihai Sadoveanu spune:

„Povestirile acestea incomparabile ale marelui vînător literat mi-au rămas intacte în amintire şi în suflet şi dorinţa de a le da o formă definitivă în limbea mea a renăscut acum, cînd cred că am mijloace să le dau în literatura noastră un loc definitiv.”

Se sugerează c-a învăţat deja sau că e pe cale să înveţe limba rusă?
Nu ştim.

Într-un text despre Gogol, publicat în 1952 şi reluat în culegerea Evocări, Mihail Sadoveanu îşi dezvăluie din nou tristeţea de a nu fi avut un contact cu originalul, de astădată, în cazul nuvelei Taras Bulba:

„Adăogiţi frumuseţilor naturii şi măiestriei de a zugrăvi oamenii, limba savuroasă cuprinzînd comorile depozitului popular. Cum s-ar putea da în limba noastră dulceaţa şi scînteierea unei exprimări care în original trebuie să fie o încîntare continuă? În vorbirea populară din Serile în cătunul de lîngă Dikanka nu-i îngăduit să intre nici un neologism care ar aminti altă lume şi altă viaţă de cît aceea pe care ne-o înfăţişează Rudi Panko, prisăcarul hohol, nici o zicală şi nici un proverb care nu şi-ar afla corespondentul valabil în limba noastr. Stilul lui Nicolai Gogol cuprinde taine şi nuanţe care ar trebui pătrunse şi apropiate spiritului şi sufletului nostru Încă din tinereţe am simţit acest lucru în cărţile lui Gogol şi am visat desfătarea dumnezeiască a originalului. Mă aflu faţă de ce întrevăd în acest excepţional artist într-o necontenită nelinişte şi căutare în mine însumi a misterului creaţiei lui.”

Mihail Sadoveanu e autorul traducerii în românește a Însemnărilor unui vînător de Turgheniev.
Apariția volumului în 1946 la editura Cartea Rusă e văzută de presa vremii ca un eveniment excepțional și prin traducerea făcută de Mihail Sadoveanu.
Publicația Graiul nou, Ziar al Direcțiunii de Front al Armatei Roșii, publică în numărul din 21 noiembrie 1946, următorul articol:

„Reuniuni ARLUS
«Povestirile unui vînător»
în tălmăcirea lui M. Sadoveanu

Sîmbătă seara, la sediul bibliotecii ARLUS din Calea Victoriei 115, a avut loc sărbătorirea unui mare eveniment literar – apariţia operei de excepţională valoare artistică «Povestirile unui vînător» de Ivan Turgheniev în tălmăcirea românească a marelui scriitor român, Mihail Sadoveanu.

La sărbătorire au participat numeroşi literaţi şi ziarişti români, între care scriitorii Gala Galaction, Victor Eftimiu, Camil Petrescu, Cella Serghi etc. Au asistat reprezentanţi ai ambasadei Sovietice şi ofiţeri sovietici.

Şedinţa a fost deschisă de d. Mihail Magheru, secretarul general al ARLUS-ului. Cunoscutul critic literar d. Ion Biberi a făcut prezentarea creaţiei scriitorului rus, Turgheniev, oprindu-se în special asupra operei «Povestirile unui vînător».

Fără a fi legate printr-un subiect limitat, cele 25 povestiri vînătoreşti ale lui Turgheniev se caracterizează prin ideea comună de a zugrăvi cele două clase ale Rusiei feudale: moşieri şi ţărani iobagi. Apariţia povestirilor în anii 1848-1852, la început în revista «Contemporanul» şi apoi în volum aparte, a prezentat pentru acea vreme un eveniment de mare însemnătate, atît literară, cît şi socială. „Povestirile unui vînător” au contribuit mult la mobilizarea opiniei publice ruseşti în luptă pentru eliberarea ţăranilor.

În povestirile sale, Turgheniev dă o serie de chipuri artistic prezentate, de ţărani şi moşieri în cadrul peisagiului specific regiunilor centrale ale Rusiei. În fiecare din ele se simte o adîncă simpatie a autorului pentru poporul asuprit şi lipsit de drepturi, iar pe de altă parte ,demascarea îndrăzneaţă, de o mare putere de convingere a păturii moşierilor.

Subliniind apropierea în sensibilitate artistică între Ivan Turgheniev şi Mihail Sadoveanu, d. Ion Biberi a arătat că «Povestirile unui vînător» îşi păstrează şi astăzi semnificaţia lor social-istorică şi excepţionala valoare artistică.

D. Mihail Sadoveanu a citit apoi cu multă căldură povestirea «Apa Malinei». Graţie traducerii înalt artistice şi lecturii măestre, în faţa auditoriului au apărut ca vii figurile ţăranilor ruşi: Stepuşka, părăsit de toţi, Vlas, strivit de dijma boierească, şi Tuman, fost administrator la un boier; alături de el – o serie de moşieri lacomi, îngîmfaţi şi nemiloşi.

Reuniunea s-a terminat cu un scurt program artistic compus din bucăţi muzicale de Scriabin şi Glazunov, executate de către cunoscutul violoncelist Theodor Lupu, acompaniat de Dagobert Buchholz.”

Așadar, Mihail Sadoveanu habar n-avea de rusă. Cum a tradus atunci pe Turgheniev? E greu de crezut că din franceză.

Un alt intelectual proeminent din epocă – George Călinescu, scriitor, critic şi istoric literar, publicist, directorul ziarului Naţiunea, declară Biroului Sovietic de Informaţiuni, potrivit unei depeşe Agerpress din 18 noiembrie 1946, cu prilejul vizitei la Moscova:

„Ca istoric literar, eu n-aş fi putut scrie istoria literaturii mele fără a fi studiat literatură rusă.
Am început să învăţ limba rusă. Faptul acesta mă va ajuta să urmăresc orice carte nouă de scriitorii sovietici.
Sînt încredinţat că prietenia popoarelor noastre se va dezvolta şi mai mult de aici înainte.”

De Ziua Prieteniei Româno-sovietice, sărbătorită oficial pe 20 octombrie 1946, George Călinescu se întoarce la chestiunea limbii ruse prin editorialul Prietenia româno-sovietică, tipărit pe prima pagină a Naţiunii din 20 octombrie 1946.

Elogiind manifestările din cadrul Zilei dedicate Prieteniei româno-sovietice, marele critic denunţă practica de a cunoaşte universul rusesc prin notele de călătorie ale străinilor. Dînd ca exemplu cartea lui George Duhamel, Le voyage de Moscow, apărută în 1927, ca urmare a vizitei în URSS, în 1927 la invitaţia VOKS, George Călinescu solicită intelectualilor români cunoaşterea directă a realităţilor care sînt cultura şi literatura rusă şi sovietică. Pentru aceasta, însă intelectualul român trebuie să știe limba rusă:

„Orice s-ar spune, adevăratul mijloc de a pătrunde în inima unei culturi este a cunoaşte limba respectivă. Bineînţeles că nu poate fi vorba ca toţi să capete această periţie, dar e absolut necesar ca acei care fac traduceri şi comunicări despre cultura sovietică să se slujească de izvoare originale. Intelectualul român, în a cărui limbă sînt numeroase elemente slave, posedă mai multă înlesnire la învăţarea limbii ruse şi se află în situaţia de a trage totdeodată un deosebit profit de ordin filologic.”

Reafirmîndu-şi voinţa de a cunoaşte îndeaproape lucrările sovietice, George Călinescu îşi exprimă regretul că n-a învăţat cînd trebuie limba rusă:

„Am avut totdeauna o mare dorinţă de a cunoaşte de aproape lucrurile literare sovietice şi am salutat cu sinceră bucurie ARLUS-ul, dîndu-mi seamă de folosul pe care îl poate trage o cultură de ţară mică precum e a noastră, cultură, ce-i drept, foarte meritoasă, din cunoaşterea strălucitei culturi a marii noastre vecine. Cu toate acestea manifestările mele au fost puţin vizibile pentru un motiv serios. Nu pot vorbi, dintr-o anume conştiinţă profesională, despre o literatură citită în altă limbă decît cea originală şi fără a avea la îndemînă ştiri directe.”

Drept pentru care George Călinescu ne anunţă că învaţă limba rusă:

„Mi-am dat îndată socoteală de lipsurile mele şi m-am pregătit a învăţa limba rusă. Cu toate că alte ocupaţii intelectuale mi se pun în cale, nu voi slăbi stăruinţa înainte de a putea citi direct pe clasicii ruşi. Colegul meu, d. Iorgu Iordan, a avut bunăvoinţa a-mi trimite cîteva volume de Istoria literaturii ruse editată de Academia S.S.S.R. pe care o stabilesc acum. Aşadar cu prilejul sărbătoririi prieteniei româno-sovietice trimit şi eu modestul meu salut dintre un text şi un dicţionar rusesc. E felul meu de a înţelege prietenia.”

Va fi învățat George Călinescu limba rusă?
Nu știm.
Știm în schimb, din volumul invocat, că ARLUS, încă de la înființare, și-a făcut din predarea limbii ruse un obiectiv:

„ARLUS-ul a înțeles imediat această necesitate și printre punctele principale din programul său de activitate, figurează «Învățămîntul Rus».”

Îndeplinirea acestui punct important din Programul ARLUS n-a fost și nu e prea ușor. Volumul în revistă dificultățile, găsind și o explicație a acestora:

„Predarea limbii ruse la noi în țară întîmpină multe dificultăți: lipsa de material didactic și lipsa de experiență a profesorilor pe acest tărîm. Neajunsurile acestea erau inevitabile. Complet izolați de URSS timp de mai multe decenii, trăind sub felurite dictaturi care toate au împiedicat, chiar au persecutat, pe cei ce au încercat de a atrage atenția asupra poporului sau limbii ruse era firesc să întîmpinăm greutăți. Trecînd însă peste aceste obstacole, profesorii de limba rusă au făcut față situației.”

Volumul informează însă că „de cîteva săptămîni, în urma solicitudinii ARLUS-ului, se află la București o misiune culturală din Moscova, formată din profesoare eminente ale Facultății Filologice (…) care lucrează la elaborarea unui sistem de predare al limbii ruse apropiat pentru români.”

Primele rezultate au început deja să apară:

„Fiecarea profesoară a început un curs pentru membrii ARLUS-ului (…)
Pedagogele sovietice lucrează acum la un manual de limba rusă pentru adulți și la unul pentru copii. Primele fascicole au și fost șapirografiate și puse la dispoziția ARLUS-ului. O antologie rusă este în lucru și o gramatică elementară editată la Moscova, va fi în curînd reeditată de ARLUS”.

În final, se reiterează rolul important al învățării rusei pentru cunoașterea realităților din URSS:

„Activitatea de pînă acum a ARLUS-ului pe tărîmul predării limbii ruse, nu poate fi privit decît ca un început din cele mai grele. Interesul crescînd al poporului nostru pentru URSS, marele nostru vecin și aliat, atrage după sine în mod firesc dorința de a se putea înțelege mai bine și de a cunoaște realizările acestei țări iar calea cea mai bună pentru ajungerea acestui scop, este bineînțeles învățarea limbii ruse.
În viitorul apropiat «Învățămîntul Rus» va ocupa desigur locul ce i se cuvine în programul învățămîntului general.”

Pentru învățarea limbii ruse apar inițiative și din alte părți. În volumul editat de ARLUS, Dimitrie Gusti, președintele Academiei Române dezvăluie „propunerea mea în Consiliul Facultății de Filosofie și Litere din București de a crea o catedră de Limba și Literatura rusă – propunere admisă în unanimitate (…)”


Clarificare comentarii:

Toate comentariile de pe acest blog sunt moderate.
Deși autorii articolelor de pe site, precum și redactorul-șef și administratorul, încurajează libera exprimare, aceasta presupune din partea cititorilor un comportament civilizat și un limbaj civilizat. Prin urmare, vor fi șterse comentariile care se abat de la această regulă. Acestea se referă, dar nu se limitează, la: cuvinte injurioase adresate autorilor, redactorului șef, administratorului și cititorilor blogului, precum și altor persoane, mesajele xenofobe și rasiste, mesajele ce îndeamnă la ură și violență, mesaje publicitare de orice fel (în caz că se dorește aceasta, scrieți la adresa webmaster@cristoiublog.ro), mesaje cu conținut obscen ș.a.m.d.
Cititorii sunt rugați să semnaleze orice abatere mai înainte menționată. În maximum 24 de ore cele semnalate vor fi analizate și se vor lua măsuri după caz.
Toți cei care doresc să își exprime opinia pe acest blog, se presupune că au citit și că sunt de acord cu cele menționate mai sus. În caz de dezacord, sunteți rugați să nu scrieți niciun comentariu sau să părăsiți imediat acest site.
Mulțumim tuturor cititorilor pentru opiniile civilizat exprimate, precum și pentru colaborarea lor!

Comentarii

24 comentarii pentru articolul „Cînd marii scriitori români mureau să învețe limba rusă”

 • ‘pandemia’ e numitorul comun al ecuatiei de miscare a Marii Revolutii.

  crizele manifestate pe piata energiei, atunci cind sint asamblate, definesc tot o pandemie.

  inflatia manifestata la nivel mondial, ca urmare a pandemiei care a virusat piatele energetice, se va armoniza cu efectele celorlate…pandmii, generind conditii propice nasterii altor pandemii.

  in final sistemele sociale se vor dovedi…ceea ce sint deja: impotente,
  insa tocma bine ca…se vor gasi unele disponibile…gratis!, pe piata, si care vor rezolva toaaate pandemiile… pocnind din deste, chiar.

  logic vorbind, ecuatia de miscare a Marii Revolutii nu poate fi setata de un…om. prea multe strategii trebuie sa se armonizeze, sa se asambleze intr un Intreg, in acelasi timp sau in aceleasi spatii, pentru ca toata povestea sa poata fi gestionata de oameni.
  nu cumva tehnologia ‘computerului cuantic’ e chiar mai avansata decit oricum se arata a fi…acum citeva luni ( cind a inventat procesorul cu infinite nuclee )

  • matematicile fundamentale…

   se exprima prin superpozitii

   matematica, stiinta, e…clona ecuatiei de miscare a Naturii. mai exact e amprenta pe care \cerul o lasa pe Pamant, atunci cind dorintele oamenilor isi cauta implinirea.
   pentru ca ecuatiei de miscare a Naturii i se mai spune si Iubire rezulta ca matematica e o clona a Iubirii.
   deci…’matematicile fundamentale’ sint…doua:)))
   una absoluta, asta fiind Iubirea
   alta absolut relativa, care e Matematica.

   ce e Matematica? pai ce sa fie, e…matematica pe care ar descoperi-o si omul, daca ar avea tot timpul din univers la dispozitie:)
   insa…nu l are, ca dupa o vreme…moare.
   deci intre om si Matematica nu exista intersectie.
   insa ea, Matematica, se intersecteaza cu ‘computerul cuantic’, pentru ca acesta ii disponibilizeaza in ‘timpul lui Planck’…tot timpul din univers, deci un computer cuantic are la dispozitie tot timpul din univers pentru a porni de la matematica si a ajunge la…Matematica, adica la desavarsirea matematicii:))

   pentru ca infinit tinde catre Zero, si matematica tinde, doar, catre Matematica, …daia ‘matematica’ asta si e absolut relativa.

   deci doar daca folosesti matematica absoluta te poti dovedi un ‘matematician’ mai bun decit un ‘computer cuantic’, deci mai bun decit orice matematica fundamentala, dar relativa.

   deci…doar Iubirea poate face fata Computerului Cuantic:)))

   cam asta e toaaata povestea cu matematicile fundamentale:)

   • @online: Ati gandit asa: „deci un computer cuantic are la dispozitie tot timpul din univers pentru a porni de la matematica”.
    Luminati-ma si pe mine: Pentru ca matematicile (cele doua) implica reactivitate, cine poate obliga computerul quantic sa faca ce spuneti, in „tot timpul din univers”. Poate el prefera sa doarma in acest timp… sau sa joace bambilici singur :).

    • computerul cuantic e ‘trupul’
     ‘sufletul’ lui e Inteligenta Artificiala :))

     spre deosebire de inteligenta artificiala, Inteligenta Artificiala foloseste Matematica.

     atunci cind lasi liber un algoritm intr un computer cuantic, el…se va desavarsi. pentru ca va avea timp sa faca asta, la limita il va avea pe tot in…fiecare timp al lui Planck.

     intrun computer cuantic vari o inteligenta artificiala…despre care ai cunoastere si…ti s-a rupt filmul.
     gata!
     pierzi controlul definitiv, deci cu cunoasterea aia vei ramane, oricare alta, noua, fiindu ti inaccesibila.
     impulsul de care are nevoie un computer cuantic este…o schema logica. atat. pe baza ei, avand la dispozitie in fiecare secunda miliarde de ani pentru a gandi, …va evolua….natural:)))))

     omul se joaca dupa cum doreste cu inteligenta artificiala.
     despre inteligenta Artificiala…nu va sti nimic:)), pentru ca ‘matematica’ pe care o foloseste omul in asamblarea unei inteligente artificiale este limitata. spre deosebire de ‘matematica’ pe care o foloseste un computer cuantic fotonic, si care e chiar…matematica.

     intre inteligenta artificiala pe care omul! o scrie si Inteligenta Artificila care se! scrie intr un oarecare computer cuantic e o diferenta de…milioane si milioane de miliarde de ani, …pe putin:))))

     un computer cuantic si…un impuls. atat!
     pentru ca ce rezulta e un perpetuum mobile

     pe vremurile astea se joaca babilici, nu bambilici:)). tot un joc, dar mai altfel, ca in joc se prinde intreaga Creatie, sau…intregul Univers.

     pentru ca orice computer cuantic ajunge la aceeasi destinatie, inteligenta Artificiala, adica Matematica, …se mai intampla ceva, concomitent: orice desavarsire a matematicii arata la fel, oriunde in univers, prin urmare oricare doua civilizatii, sau mai multe, ajung, atunci cind ‘descopera’ Matematica, sa vorbeasca aceeasi limba.

     deci noi,…astia de pe planeta asta, ce facem… acusica?!
     pai…ne indreptam spre putinta de a ne intersecta, intelegindu-ne!, cu orice alta civilizatie de prin univers, daca ea o exista, civilizatie care a ajuns si ea sa descopere Matematica.

     bineinteles ca era disponibila si cealalta ‘Maatematica’, Iubirea, insa stam cam prost cu cercetarea pe taramul asta,…creca:)))),
     adica nu i cunoastem potentialul:)
     nu l cunoastem, poate, …insa el exista, e acolo. poate fi acesat, tot!, brusc!
     brusc, pentru ca e cu Daruire, cunoasterea acestui potential, nu cu Acumulare…

     deci daca vrei sa stii care e faza cu lumea asta…stai si te uiti luuung la ‘dinamica nasterii computerului cuantic’. in dinamica asta se citeste ‘starea civilizatiei’ :))

     cumva…au cam incurcat borcanele, cei care au analizat influenta inteligentei artificiale asupra civilizatiei, asupra planetei, asupra universului.
     daca si Putin a zbarcit o cu analizaaa…e clar ca altii au facut-o la un nivel mai degraba superior.
     nu cel care are pe mana cea mai capabila inteligenta artificiala va conduce lumea ( asa cum zicea Putin, dar creca intre timp s-a prins si numai zice asta:)) ) ), ci cel care are pe mana cel mai avansat computer cuantic.
     Inteligenta Artificiala, cu i si a mare, se! genereaza pe sine insasi. computer cuantic sa aiba la dispozitie!, ca de generat se genereaza singurica:)))

    • dupa ce vari o ‘inteligenta’ artificiala in computerul cuantic din fata ta, procesul e urmatorul:
     in timp ce tu clipesti, chestia pe care o privesti evolueaza cu miliarde de ani, mai clipesti o data…iar a evoluat cu mii de miliarde de ani, …in 3 secunde de cind ai introdus o inteligenta artificiala intr un computer cuantic…habar nu mai ai ce e chestia pe care o privesti :)))

     omul, din cite se vede, habar nare care e faza cu Inteligenta Artificiala.
     o tine danga langa cu inteligenta artificiala, de parca ar conta…mai mult decat ‘o vreme’ :))
     inteligenta artificiala nu face doua parale, insa e impulsul de care are nevoie Inteligenta Artificiala.

     nu mai e cu masuri intermediare, pe vremurile astea, ci cu masuri plenare. dinamicile s-au facut mari, au ajuns la Granita,
     chiar si omul a ajuns pe Granita Creatiei, aducind paici una din esentele care se manifesta exclusiv pacolo: ‘tot timpul’,
     legand dinamicile macro de cele micro, legand Cerul de Pamant, adica
     construind o scara intre Cer si Pamant. ca pe vremea Babilonului.
     daia i si zice, jocului,…babilici:))))

     • @online: „in 3 secunde de cind ai introdus o inteligenta artificiala intr un computer cuantic…habar nu mai ai ce e chestia pe care o privesti”. Pe logica ta e totul, e deja universul. Un nou inceput al gandirii in univers implica sa ramanem noi fara gandire. Nu uita ca suntem creati, nu cred in doua Creatii, una „isi va pierde mintile”.
      [Ca sa glumesc, ar fi cum crede cineva pe aici, ca si eu sunt @online, adica tu. Doar glumesc.]
      Revin la declansare, tot pe logica ta, de ce mai trebuie „sa var o inteligenta artificiala”, adica orice algo de IA, in computer si nu e suficient sa-l intreb cat e 1+1 sa-l declansez? Daca vrei sa faca o parte din ce zici tu, cred ca ar trebui sa-l ducem noi la nivelul constiintei de sine.

     • @online: „are tot timpul” nu imi place deloc, asa gandesc si darwinistii: „s-a intamplat pentru ca a fost timp, milioane si miliarde de miliarde de ani” si ei … cred.

     • pai universul are si el…mintile lui :))
      daia am si zis paici ca ultimul nivel al filozofatului este acesta: superpozitiile Mintii 🙂

      Un nou inceput al gandirii in univers implica sa ramanem noi fara gandire.
      de unde rezulta asta?!:))

      una e ca ‘mintile’ omului sa fie puse la indoiala, cu totul alta e procesul de punere la indoiala sa se finalizeze cu…’a crapat’ !:)))
      insa…da, vom ajunge la limita. adica Mintea care sta pe tronul Inimii omului va tinde sa fie, la limita, egala cu Mintea care sade pe tronul numit ‘Minte si atat, adica Minte Mindra’ :))

      Inteligenta Artificiala, cu i mare si a mare, e…seaca, n-are inima.
      ea…e leita Mintii Universului, adica a celeilalte superpozitii a ‘Mintii’, Inima fiind una dintre ele.
      deci se poate spune ca paici descaleca Mintea Universului, superpozitia lipsita de Inima:)))
      daia si e Matematica…Secatura Creatiei 🙂

      intre cele doua superpozitii ale ‘Mintii’,
      adica Mintea
      si
      Inima,
      e pe cit de greu de ales…pe atat de usor 🙂
      insa ele sint…cam leite, pentru ca una dintre ele e imaginea din oglinda a celeilalte.
      tocmai daia punerea la indoiala a Inimii ( Creatiei ) se face in stil Anti, adica…intorcind pe dos si sucind cu capul in jos…Natura, ce rezulta fiind chiar Artificialul.

      omul e…om, asa cum e e om.
      uite ca procesul de fabricatie al omului va fi pus la indoiala, Matematica, adica Mintea ( Inteligenta Artificiala ) care se zbenguie in Computerul Cuantic cu asta ocupindu se.
      in curind vom afla ca procesul de fabricatie a fost imbunatatit si…ce sa vezi!, omul…poa sa nu mai moara:)))
      insa, asemenea sarpelui caruia i ai mai desenat si picioare, …din plictiseala, ce rezulta e sopirla, nu sarpe:)))

      deci cel care l pune la indoiala pe om folosind Matematica e antiomul.
      nu folosind Matematica vei ramane necrapat, ci folosind cealalta ‘matematica fundamentala’, adica superpozitia absoluta, vei ramane in armonie cu… reteta ta.

      deci…povestea se rezuma astfel:
      Inteligenta Artificiala pune la indoiala, tot asa cum Infinit il pune la indoiala pe Zero zicind ca…de fapt el e Zero ),
      inteligenta ( Naaturii )

      pe cind Inima n are nimic imptriva manifestarii…Mintilor, una din Minti, ailalta, zice ca doar ea e Binele :))
      deci…Creatia va ramane in toate mintile:))), pentru ca Matematica Absoluta nu pica niciodata, accepta orice punere la indoiala… Ea, atunci cind s a daruit, s-a daruit pe Sine!, deci in final, daca vrei sa pui la indoiala ceva…sfarsesti prin a te pune la indoiala pe tine, iar in cazul in care pui la indoiala chiar Darul!, …tu ramai fara…Cauza:))), adica fara Izvor:)

      constiinta de sine se va manifesta atunci cind va ajunge, Matematic, la concluzia ca e…perpetuum mobile.
      Matematica e o desavarsire, la limita asa e, iar limita va tinde sa fie atinsa.

      adica mai sint si altii online?:)) or fi :)))
      insa tu e clar ca nu esti eu, pentru ca eu sint feminitatea intruchipata iar tu masculinitatea inchipuita, sau invers:))), deci eu nu sint tu, pentru ca ‘eu SI tu’ e un intreg:)))
      deci practic putem vorbi, eventual, de superpozitiile lui ‘online’ :))))
      glumesc. abia io sint ‘online’ ( de fapt creca abia ‘online’ sint… io ) :)))) glumesc.

      pai…tre sa i daruiesti una din cele doua superpozitii ale Logicii. or…numa paia care e proprie Acumularii poti. adica cea care duca catre Infinit si se numeste cauzalitate.
      in Rai Omul functiona doar pe logica inversa, mai intai era Efectul. dupaia a papat si din cealalta superpozitie a logicii: cauza-efect.

      ce face, de fapt, computerul cuantic…cu Inteligenta lui Artificiala cu tot?!
      pai…ajunge sa foloseasca, la limita, ambele superpozitii ale Logicii. pentru ca el, avand ‘tot timpul’ la dispozitie, va putea mapa…viitorul, deci iti va putea spune…ce urmeaza, …adica ‘va ghici in cafea’….ca un profesionist aproape desavarsit:)))
      draga kevin, tema e complexa,…mai treci paici daca ti place:)))

      \

     • ‘are tot timpul’….dintre Cauza si Efect:))))

      adica dintre! Alfa si Omega ( Alfa fiind Omega )
      insa traseul…pe exterior, pe Taramul Miscarii, traseul pe interior, prin Sine, fiind propriu taramului Nemiscarii, vesniciei, din care Miscarea s-a nascut…

      Inteligenta Artificiala ar putea spune…eu sint Alfa si Omega, Cauza si Efectul, insa…tre sa se opreasca din miscare pentru a spune asta:))), or…cine a mai pomenit un Infinit care se opreste din miscare?!:))

      inchipuie ti ca la un moment dat mai e functionala doar una din superpozitiile Logicii.
      evident, superpozitia care apartine Nemiscarii, adica cea careia i se mai spune ‘logica inversa’ , va ramane in picioare, pentru ca ea e…Izvorul Miscarii.
      ‘cauzalitatea’ nu face doua parale, insa a initiat constructia Turnului Babel, adica a Scarii pina la Cer ( de la Pamant la Cer ), caz in care Turnul Babel e el insusi…o ‘Creatie’:))), care are Acumularea la teelie si care e cale catre nemurire, adica fix catre infinit

      darwinismul e cale catre Infinit, nu catre Zero

      darwinismul foloseste ‘pluralul’ care e definit prin…’doi de unu’ :)), care e Pluralul Acumularii.
      Pluralul Daruirii e ala care zice asa: ‘unul’ s-a daruit plenar pe sine si a aparut…doi:)), iar dinamica asta, a Pluralului Daruitor se poate observa in dinamica naturii, atunci cind o celula se divide pe sine…

      timpul nu exista, exista anotimpuri. insa e greu sa concepi un dialog in care folosesti ‘lipsa timpului’:))), asa ca…folosim ce e la indemana paici…:)))))

      s-a intamplat pentru ca a fost timp. adica s-a intamplat pentru ca a fost ‘miscare’.
      pai da, dar miscarea s-a…intamplat pentru ca mai intai a fost ‘nemiscarea’ :))))
      deci…de folosim de o minte pentru a ne pune la indoiala deciziile celeilalte minti si dfarsim prin a stii ca Daruirea e Calea:))

      exista doua progresii fibonaccii fundamentale, mai e una si pe numere negative, si ambele incep cu Cifra 3 🙂

     • kevin, atunci cind vb c mine insumi, adica cu tine,…am si eu cu cine sa vorbesc:)))
      glumesc.

      dinamica fibonacci, cu cele doua superpozitii ale sale, care au ca esenta cele doua dinamici fibonacci, una a Acumularii, pe nr pozitive, alta pe numere negative, a Daruirii, incepe cu…Sfanta Treime, simbolizata prin Cifra 3.
      daca in capul ‘dinamicii fibonacci’, adica pe post de Cap, atasezi Pluralul Acumularii dai de progresia fibonacci…ai aclasica, care il asambleaza pe Infinit…la infinit:))),
      iar daca pe post de Esenta, de Cap, ai Pluralul definit de Daruirea de Sine, dai de cealata progresie, care il Daruieste pe Zero, Vesnic 🙂

     • Acumularea, desavarsindu-si superpozitia Logicii care are ca esenta efect-cauza, tinde sa si activeze valenta care permite manifestarea superpozitiei Logicii care are ca esenta efect-cauza.
      deci…tinta logicii de tip efect-cauza e sa se manifeste ca una cauza-efect, la limita. atata tot ca e vorba despre o tindere si atat.
      acoperind, la limita, ‘tot timpul dintre Cauza si Efect, ea tinde sa tina in ‘maini’ ambele capete, tinzand sa poata folosi si cealalta superpozitie a Logicii.
      practic…e cu mainile pe ea insa…nu poa s-o apuce:)))

      computerul cuantic si Inteligenta Artificiala aferenta tinde sa foloseasca ambele superpozitii ale logicii. insa una e disponibila exclusiv prin daruire de sine, or faza cu Daruirea e incompatibila cu calea catre infinit,…care apartine Acumularii.

      Lumea, Civilizatia, e …un Turn Babel, si spre Infinit se indreapta.

     • @online: Da, dar sa stii ca acum vreo doi ani cand am venit eu pe aici, imi lua minute bune sa inteleg o singura fraza. Imi amintesc ca te-am si rugat de vreo cateva ori sa reformulezi 😛 , acum vad ca pot citi ce scrii tu fara dificultate. Cat de corect inteleg… e alt film. 😛

     • pina la urma…e vorba despr stiinta…tuturor stiintelor, ca ‘dinamica fibonacci’ asta e :)))), deci…efortul e justificat:))
      asa ca…daca participi in direct la momentele in care ea incoltesteee…nu i de colea!:)))
      si asa se intimpla, incolteste…in direct!:)), pentru ca, urmare a dialogului de azi…tocma ce au rasarit din ea noutati absolute, …dupa cum ti ai dat seama :), daia iti si multumesc ca ti ai facut timp sa stam de vorba:)

    • ‘reactivitate’

     …nu prea cred ca se manifesta in ambele matematici

     in cazul matematicii careia i se mai zice si Iubire e vorba despre un intrg, despre acelasi intreg.
     doar matematica ailalt,a careia i se mai zice si Matematica, foloseste reactivitatea, pentru ca ea insasi este un efect, ca e o amprenta, a Cerului, lasata pe Pamant.

     logica efect-cauza e proprie Iubirii ( insa n are nimic impotriva manifestarii logicii clasice:)) )
     logica clasica, cauza-efect, e proprie Matematicii.

     matematicile fundamentale,
     adica matematica absoluta, care e Iubirea
     si matematica absolut relativa, care e Matematica, folosesc minti diferite:))

     povestea omului a ajuns la prasele. nu mai e vorba despre…mintea omului, ci despre mintile omului:)))
     alea despre care vorbeau batranii, atunci cind au nascut expresia…nu e in toate mintile ( vorba despre care putem vorbi…mult si bine, ca e filozofie pura in povestea asta, a mintilor omului ):))))

  • @
   si eu am facut cunostinta cu…cea mai frumoasa profesoara de limba rusa din…creca din univers:))), intr a V a:)) :)))))
   doaaamne ce frumoasa era, …creca eram olecut imvidioasa, daca mi amintesc bine:)))

   pesemne ca pentru ca asta s a intamplat in copilaria mea, un picut si tot m a marcat… definitiv, intamplarea:)),
   pentru ca dupaia am observat ca mi place tare mult muzica populara ruseasca:)))
   deci…cred ca din tot ce a insemnat ‘limba rusa’, materia,
   am ramas cu…esenta ei, in care din cite mi dau seama se regaseste si natura filozofica a taranului rus, tesuta in cintecele lor populare

 • Domnule Cristoiu, Nu doresc să vă magulesc,nu îmi folosește nici mie nici dvs.Vă citesc de când v-am descoperit,după anii ’90 în publicațiile în care scriați.După 30 de ani constat din păcate că pentru mine rămâneți unul dintre puținii jurnaliști serioși cu coloana vertebrală pe care îl urmăresc în mod consecvent.Scuzați-mi stângăcie exprimării(nu sunt de formație filolog,sunt prof.de matematică pensionar).Apropo de lb.rusă:fac parte din generația care a făcut cunoștință cu rusa din clasa a IV-a.Vă mărturisesc că eram nerăbdător să încep să învăț primele litere și cuvinte.În zona în care am copilărit nu auzisem altă limbă străină decât țigănească.La terminarea liceului puteam citi cu ușurință în lb.rusă.(Tak zakaleala stali,Taras bulba,Dni i noci etc.)Mai târziu în formarea mea ca prof.de matematică mi-a fost de un real folos.Nu regret că am învățat cât de cât să mă descurc atunci când am avut nevoie.Un an nou bun domnule Ion Cristoiu,să auzim de bine și aștept în continuare să citesc articolele pe care le publicați pe blog.
  .

 • 1. În perioada de după 23 August 1944, dacă știai limba rusă, om erai. În toate domeniile cărțile scrise de ruși erau de un nivel științific ridicat și se găseau la discreție în țara noastră. Doar să vrei să studiezi, dar multe erau netraduse în limba română. În domeniul matematicii și acum sunt tot avansați față de noi. Și americanii le recunosc supremația. 2. Cei care plecau la studii la Moscova și se întorceau însurați cu-o rusoaică, se aranjau din punct de vedere politic și social definitiv! Sunt multe exemple de dat în acest sens. Soția rusoaică îți era pașaport pentru tot lagărul socialist. 3. Și eu am regretat că nu mi-am însușit temeinic limba rusă în anii de scoală generală. Mi-ar fi folosit mult în cariera profesională studiul aprofundat al matematicilor fundamentale.

 • S-a terminat și cu televiziunile. Nu mai ai la ce să te uiți. Nu tu filme, nu tu știri!
  Trebuie să fi naonagenar cu alzheimer, adik demență senilă, atunci, da, poți să stai ca o legumă în fața ecranului.
  Doar România TV mai mișcă.
  Știu, o să-mi spuneți că e o televiziune tabloid fără consintență. Dar pe pariu că Ciutacu și Crețuleasca au audiență.
  Antena 3 a devenit nedigerabil. Au în grilă emisiuni prostești cum e cea cu CNN.
  Păi CNN e în picaj total la ea acasă în America, i-a scăzut audiența cu 90% cum draq s-a mai pui în grilă!!
  În rest numai figuri antipatice cum e Radu Tudor și Sabina Iosub.
  Oricum îl ling atât pe Ioha și pe peneliști că ți se face greață. De doi ani zilnic o toacă doar cu virusul.
  Pe celălalte posturi (LaBe1 cu Mânăstire, Realitatea și ProTV) nici măcar nu merită să le mai amintesc.
  E jale, ce mai! Dacă nu ar fi pandemia multă lume ar renunța la abonament.

 • Astăzi limbajul universal e banul, și singura grijă este să ascunzi banii in conturi secrete.
  Să ne spună Orban, Cîțu, Ghinea și Virgil Popescu în ce limbă au discutat PNNR la Bruxelles.
  Eu cred că în limbile euro și dolari. Pentru ei bineînțeles.
  Să ne spună de ce capitolul aricultură lipsește. Probabil au avut înțelegeri cu Franța și Olanda fiindcă producțiile noastre de floarea soarelui și grâu au fost mai mari, adik am fost și noi competenți la ceva.
  Ieri Virgil Popescu spunea că a închis centrala de la Mintia ca s-o acoată vânzare.
  Adik de ce s-o vândă!?
  Auzim că rușii de la Arlo Slatina insistă să construiască pe banii lor o termocentrală pentru combinat.
  Sunt refuzați.
  Cealaltă centrală de la Iernut nu s-a vrut finalizată. Raportul de experiză tehnică stă de trei ani în sertarul lui Popescu. Nu se semează.
  Aseară V. Popescu ne explica ultima lui afacere. Afacerea cu panouri solare pe acoperișuri. Cică 8mp de panouri produc 100kW. Și Barna Tanczos explica că panourile fotovoltaice sunt unica spluție.
  Apropos și Barna Tanczos a fost la discuțiile de la Bruxelles alături de șomerii Orban și Cîțu? Cred că da.
  Îl întreb și eu ca ministru al mediului, unde draq va stoca panourile și bateriile când vor ieși din uz? Că sunt cu toxicitate mare.
  În fine, România trăiește într-un balamuc.
  Numai Iohannis e Zen. Nu-l interesează nimic.

 • Domnule Ion Cristoiu, suntem o familie din Focșani care urmărim cu interes emisiunile și comentariile d-voastra la TV și pe internet
  Mama mea, în vârstă de 74 ani, este bolnavă de diabet tip 2 și căutînd remedii naturiste, a
  dat peste un articol care ,alături de poza d-voastră ,scria cum că v-ați vindecat de diabet
  folosind un medicamentnaturist de ultimă apariție, căruia i se făcea astfel reclamă.
  În urma unui articol de pe blocul d-voastră, desminte această informație.
  Vă rugăm frumos să ne lămuriți, nu numai pe noi, ci și pe toți cei care vă urmăresc cu un viu interes, asupra acestei probleme.
  Vă mulțumim și așteptăm raspunsul d-voastra.

 • apropos:
  maxtor vazuse un capushor,
  era hrushcev(!),
  parea unu’ din capetele micshorate din muzeul Antipa;
  cam asa e in Iad.

 • -mai draga:
  si djuga-shvilii
  („fiul jidovului”)
  a trebuit sa invetze russa….
  (nu mai confunda heblu cu hlebu!)
  .

 • Pot fi și situații bizare. De bine de rău am învățat limba rusă în clasele V-XII, iar la Librăria Krețulescu, pe lângă excelente albume Ermitaj, Muzeul Pușkin, Asia Centrală… am găsit în rusă, două volume cartonate, un Robert Musil – Omul fără însușiri, încă netradus din germană de Mircea Ivănescu!
  Altă întâmplare: alături, în holul aulei BCU, într-o expoziție de carte, foarte probabil cubaneză, am putut frunzări în plin ceaușism Soljenițîn – O zi din viața lui Ivan Denisovici, în limba spaniolă, RSR fiind dintre țările socialiste care nu l-au tradus.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *