Campania electorală pentru alegerile locale şi europarlamentare din data de 9 iunie începe vineri,10 mai, şi se încheie în 8 iunie. Campania în audiovizual se va încheia în 7 iunie

O întrebare ce se pune de 2000 de ani: De ce s-a schimbat mulțimea față de Iisus în doar cîteva zile – de la Florii la Vinerea Mare?

Comportamentul mulţimii în cazul Iisus e una dintre marile enigme ale celor două mii de ani care ne despart de Săptămîna dintre Florii şi Vinerea Mare, zisă şi a Patimilor.
Duminică, Iisus îşi face o intrare triumfală în Ierusalim. Călătorul de pe asin e întîmpinat cu strigăte de Osana! (Doamne, salvează-ne!) de o mulţime entuziastă ţinînd în mîini frunze de palmier şi ramuri.
Vineri, înainte de prînz, la nici cinci zile distanţă, mulţimea venită la palatul lui Irod cel Mare în care Pilat din Pont îl judecă pe Iisus prin procedură extraordinară, mulţimea îl preferă eliberat pe Barraba, cerînd răstignirea Mîntuitorului.

O asemenea schimbare descumpăneşte şi, mai ales, obligă la explicaţii. S-au lansat fel de fel de ipoteze. De la cea a manipulării mulţimii de la pretoriu pînă la cea a structurii experte a acestei mulţimi: alcătuită cu precădere din oameni a căror existenţă depinde de Templu, instituţie contestată de Isus în ipostaza sa de afacere negustorească.

În absenţa documentelor şi în contextul necesarei prudenţe faţă de relatările Evanghelice, vom evita explicaţia cu temeiuri în realitatea vremii. Vom lua relatările ca un text literar. Potrivit acestuia, un personaj Iisus, e aclamat duminică şi hulit peste cîteva zile, vineri.

Dezlegarea enigmei trebuie căutată nu în ceea ce era Iisus în realitate, fondatorul şi purtătorul de cuvînt al unei noi religii, ci în ceea ce trecea el pentru mulţimea de la Ierusalim, şi pentru mulţimea vremii sale.

Tot ceea ce face şi spune Isus vizează propovăduirea unui alt fel de a crede în Dumnezeu. Chiar şi cînd acceptă imaginea de Mesia, de Uns al lui Dumnezeu, el se raportează logic la ansamblul doctrinei sale, avînd esenţa într-o răsturnare a religiei mozaice. În timp ce aceasta imagina o Împărăţie a lui Dumnezeu coborîtă pe Pămînt, abia la sfîrşitul lumii, într-un viitor greu de aproximat, Iisus anunţă că vremea Împărăţiei lui Dumnezeu a venit. E vorba însă de o instalare treptată, procesuală şi nu de una bruscă şi totală. Astfel, Iisus înfăţişează drept semnul că procesul venirii Împărăţiei viitoare a început deja. Minunile înfăptuite de el sînt o dovadă că Dumnezeu a coborît pe Pămînt.

Mulțimea îl crede un făuritor de Miracole

Cu toată strădania sa, mulţimea nu-l percepe în profunzimile tezei sale de esenţă. Mulţimea îl crede drept trimisul lui Dumnezeu pe pămînt pentru a elibera Ierusalimul, pentru a răsturna stăpînirea romană, într-un cuvînt, Mesia cel profeţit de Scriptură. Are şi motive pentru a-l imagina astfel. N-a făcut Iisus douăzeci şi şapte de miracole? Paisprezece vindecări, cinci alungări de demoni, trei învieri? Ba mai mult, cele două miracole de ordin cosmic îl trădează drept un înzestrat cu puteri ieşite din comun. Cine înmulţeşte pîinile şi peştii, cine opreşte vîntul şi îmblînzeşte marea poate să răstoarne romanii? La începutul activităţii sale publice, Iisus anunţă:

„Voi dărîma acest templu făcut de mînă şi în trei zile altul nefăcut de mînă, voi clădi“.

Formularea e strict parabolică. Propovăduitorul se referă la dărîmarea vechii credinţe, compromise prin negustorii de către Marii Preoţi şi reconstruirea acestei credinţe pe temeliile iubirii de Dumnezeu, ce nu are nevoie de respectarea ipocrită – ca în cazul fariseilor – a unor reguli rigide de comportament.

Mulţimea îi înţelege însă anunţul în plan fizic, pămîntesc. Va dărîma Templul din Ierusalim şi, în trei zile, va ridica altul. Templul e însă cea mai spectaculoasă construcţie din acea parte a lumii. Un făuritor de miracole precum Iisus ar fi în stare să-l sfărîme totuşi, şi să-l reconstruiască în trei zile, în timp ce el a fost ridicat pe parcursul a decenii.
De aceea, la intrarea în Ierusalim, Iisus e aclamat în ipostaza sa de om înzestrat cu puteri supranaturale.

Au ajuns pînă aici zvonurile despre miracolele făcute pînă acum. Cei ce agită ramuri de măslin, dar şi alţii, care doar se uită, cu un surîs tîmp întimpărit pe faţă, au motivaţii diferite. Unii încearcă încîntarea tipică oamenilor simpli la apariţia, lîngă ei, a unei vedete. Nu prea deosebit sînt întîmpinate în lumea de azi starlete de cinema şi de televiziune, fotbalişti celebri şi chiar şi personalităţile politice. Dacă momentul s-ar fi petrecut în zilele noastre, din mulţime ar fi ţîşnit fetişcane moarte de emoţie pentru a-i cere un autograf. S-ar înregistra leşinuri.

Alţii sînt fascinaţi de puterea ce i se atribuie personajului care merge călare pe asin. La fel azi, un lider al unui stat cu pretenţii de imperiu (preşedintele american sau chiar cel rus), ar fi primit la fel în timp ce străbate drumul prin mulţime într-un automobil deschis, însoţit de cei de la Secret Service.

Nu puţini sînt cei care văd în Iisus Omul venit la Ierusalim pentru a răsturna stăpînirea romană şi a elibera poporul evreu de sub sabie.
Iisus a înviat pe Lazăr din morţi; a îmblînzit marea şi a oprit vîntul. Ce mare lucru să pună capăt stăpînirii romane? Ar fi de ajuns să ridice mîna şi să spună Plecaţi! Şi romanii îşi vor lua catrafusele şi o vor şterge de acolo.

Cîteva zile mai tîrziu, aceeaşi mulţime îl vede pe Iisus arestat de romani, abia ţinîndu-se pe picioare, gata să fie condamnat la răstignire. E, în conştiinţa mulţimii o răsturnare de proporţii, un fapt scandalos. Puternicul, aclamatul, strălucitorul de Duminică, e un amărît, un ins ajuns într-o condiţie sub condiţia lor: de sărmani.

Cei mai mulți sînt literalmente dezamăgiți

Şi, în acest caz, deşi convergînd spre acceptarea condamnării lui Iisus, motivaţiile mulţimii sînt împărţite. Unii sînt realmente dezamăgiţi şi, prin asta, capabili să reacţioneze mult mai dur faţă de cel arestat decît dacă nu l-ar fi văzut duminica într-o altă ipostază. Erau convinşi, dînd crezarea zvonurilor, că Iisus poate face minuni. Păi ce fel de om în stare de minuni nemaipomenite poate fi un ins care, iată, a fost arestat de romani şi, contrazicînd toate aşteptările, nu se eliberează printr-un singur semn?! Cum adică, a înviat pe altcineva din morţi şi pe el nu se poate elibera din mîinile unor simpli oameni, cum sînt soldaţii romani? Alţii au crezut sincer că intrarea în Ierusalim a lui Iisus e debutul Marii Eliberări de sub stăpînirea romană. În logica gîndirii lor de loc complicate, Ierusalimul trebuie să fie deja liber şi Iisus deja în Palatul lui Irod. Iată însă, au trecut patru zile de la intrarea triumfală şi nu s-a întîmplat nimic. Ba mai mult, în loc de a sta acum pe scaunul Regelui Iudeii, Iisus e un biet arestat. Lesne de crezut, în astfel de condiţii, ceea ce spun Marii Preoţi:
Că Iisus e un şarlatan.
Şi în furia lor nefirească (Iisus e o victimă) se regăseşte reacţia oricărui om simplu faţă de cel care l-a făcut să se înşele.

Cea mai convingătoare dovadă că e un farsor.
Chestia cu Templul.
A zis că-l va dărîma şi va clădi altul în trei zile.
Templul e cea mai solidă şi mai măreaţă construcţie din lumea evreiască. Dat fiind însă aura de autor de miracole, mulţimea l-a crezut pe Iisus. Iată însă că Templul e la locul său. Toţi îl văd neclintit, neatins. Ce poate fi mai bună probă că au de a face cu un şarlatan?
Reacţia mulţimii din curtea pretoriului rămîne explicabilă. Nici vorbă de o modificare de structură în raport cu mulţimea din Ziua Intrării în Ierusalim. S-a spus că Marii Preoţi au manipulat-o, atît prin zvonuri abil plasate, cît şi prin agenţi infiltraţi discret.

Posibil.
O manipulare, oricît de măiastră ar fi, n-are eficienţă dacă mulţimii îi lipseşte disponibilitatea pentru a fi sucită într-o anume direcţie.

Nici Ucenicii nu se ridică deasupra Mulţimii

Prăpastia dintre realitatea deconspirată de un Iisus arestat, neputincios a se elibera printr-o minune, şi imaginea, chiar dacă greşită, de Mesia atotputernic explică furia cu care mulţimea îi cere trimiterea la crucificare.

Din acest punct de vedere nici Ucenicii nu se ridică deasupra mulţimii. Evangheliile insistă pînă la exasperare pe apropierea dintre Iisus şi ucenici. Acceptînd un sacrificiu însemnat la vremea respectivă – părăsirea familiei – ucenicii îl urmează peste tot pe Iisus. Se poate spune că împart cu Mîntuitorul bucuriile şi necazurile rătăcirilor, de-a lungul şi de-a latul teritoriului locuit de evrei. Cu toate acestea în noaptea din Grădina Ghețimani Iisus constată că, în timp ce el se roagă, împărtăşind cel mai dramatic ceas al existenţei sale, ucenicii dorm, deşi el le-a spus să vegheze.

Prestaţia ucenicilor adăugată lepădării lui Petru (de trei ori), a fost văzută aproape în exclusivitate ca o trădare. Desigur, aflaţi după Cina abundentă, stropită cu vin, ucenicii adorm.
Ar fi făcut-o însă dacă ar fi fost conştienţi de pericolul care-l pîndea pe Învăţătorul lor?
Fireşte că nu.
Oricît de obosit sau ghiftuit ar fi, sentimentul pericolului iminent sau chiar cel al unei întîmplări ieşite din comun mobilizează instinctiv pînă şi ultimele resurse ale corpului uman. Dacă ar fi să credem evangheliilor lui Marcu şi Matei, la priveliştea ucenicilor dormind, Iisus ar fi rostit o frază proverbială:

„Căci duhul este osîrduitor, dar trupul neputincios“

Nu asta explică somnul Ucenicilor. Acestora nici nu le trecea prin cap că Învăţătorul Lor s-ar afla vreo clipă în primejdia de a fi arestat. Cum să-ţi imaginezi că un om ca el, care înviase pe Lazăr şi înmulţise peştii şi pîinea ,ar putea să fie înşfăcat de gărzi, biciuit de soldaţii romani şi, în cele din urmă, crucificat, mai ceva decît ultimii dintre tîlhari?!
Întîlnim astfel şi în cazul Ucenicilor prăpastia dintre imagine şi realitate ca şi în cazul Mulţimii.

Ucenicii îl însoţesc pretutindeni pe Iisus. Dar nu ca pe un prieten, ci ca pe un Magistru. Dacă unuia dintre ei i s-ar fi întîmplat ceva, mai mult ca sigur toţi ceilalţi ar fi sărit să-l apere. În viziunea lor, Iisus n-avea nevoie de aşa ceva. Pentru că Iisus e Liderul, Magistrul deosebit de ei prin puterea de a face miracole.

Din toate faptele Învăţătorului ei nu desprind Înţelepciunea, concluzia ascunsă în întîmplare. Ei iau aceste fapte drept ceea ce sînt: expresia unei Puteri ieşite din comun. Însoţirea lui Iisus le cere sacrificii personale majore. Ei le fac fără să clipească. Nu atît din iubire faţă de Învăţător. Şi cu atît mai puţin din înţelegerea acţiunii sale. Ei îl însoţesc din simpla nevoie a oricărui om obişnuit de a împărţi cu un Puternic o parte din puterea exercitată de acesta. Faptele lui Iisus stîrnesc emoţii: admiraţie entuziastă pînă la delir. Cei din jurul lui simt că o parte din această stare de spirit îi vizează şi pe ei. Cînd Magistrul e arestat, judecat şi biciuit, Ucenicii sînt loviţi în moalele capului de o răsturnare de planuri pe care n-o înţeleg. Crucificarea şi înmormîntarea îi derutează şi mai tare. Sesizînd această prăbuşire psihică, Iisus li se arată după Paşte. Nu pentru că – aşa cum susţin exegeţii – a vrut să le arate că nu i-a părăsit, ci pentru a le demonstra că e, totuşi, Fiul lui Dumnezeu, autorul miracolelor fabuloase dinainte arestării şi crucificării, forţa sa nepămîntească. Acum însă o foloseşte arătîndu-le că a putut învia.

Şi dacă prin acest miracol al miracolelor Mîntuitorul îşi recapătă autoritatea pierdută în ochii Ucenicilor.
Atît mulțimea, cît și ucenicii se deosebesc fundamental de Iisus într-un punct cheie al întîmplărilor de acum 2000 de ani:
E deosebirea care marchează întreaga Istorie a Omenirii dintre oamenii obișnuiți și personalitățile de excepție.


Clarificare comentarii:

Toate comentariile de pe acest blog sunt moderate.
Deși autorii articolelor de pe site, precum și redactorul-șef și administratorul, încurajează libera exprimare, aceasta presupune din partea cititorilor un comportament civilizat și un limbaj civilizat. Prin urmare, vor fi șterse comentariile care se abat de la această regulă. Acestea se referă, dar nu se limitează, la: cuvinte injurioase adresate autorilor, redactorului șef, administratorului și cititorilor blogului, precum și altor persoane, mesajele xenofobe și rasiste, mesajele ce îndeamnă la ură și violență, mesaje publicitare de orice fel (în caz că se dorește aceasta, scrieți la adresa webmaster@cristoiublog.ro), mesaje cu conținut obscen ș.a.m.d.
Cititorii sunt rugați să semnaleze orice abatere mai înainte menționată. În maximum 24 de ore cele semnalate vor fi analizate și se vor lua măsuri după caz.
Toți cei care doresc să își exprime opinia pe acest blog, se presupune că au citit și că sunt de acord cu cele menționate mai sus. În caz de dezacord, sunteți rugați să nu scrieți niciun comentariu sau să părăsiți imediat acest site.
Mulțumim tuturor cititorilor pentru opiniile civilizat exprimate, precum și pentru colaborarea lor!

Comentarii

42 comentarii pentru articolul „O întrebare ce se pune de 2000 de ani: De ce s-a schimbat mulțimea față de Iisus în doar cîteva zile – de la Florii la Vinerea Mare?”

 • Undeva la tara in satul cu prosti, voluntar in noaptea de inviere a fost un candidat care si-a anuntat candidatura la primarie, este un tanar, o ciuma care este, aceasta lichea ordinara, inpartea lumina celor care crede el ca il voteaza, cine cunosc este senior, merge cu baston si a asteptat in drum, a trecut pe la zece metri de el.
  Ciumatilor astora nu le este frica de Dumnezeu, sunt atei care au inpartit lumina invierii pentru ca asa a vrut doi mari crestini,
  scuzati cretini, orban si vela…

 • @Gabi Serban
  Cand ii vad pe maharii de la UE, imi vine in minte un cantecel: „comunismu’ n-o muritu, doar putin s-o hodinitu!”. Pare da’ nu e gluma.
  Hristos a inviat!

  • Nici nazismu n-o muritu ,si el putin s-o hodinitu.Iar dupa criza Coronavirusului,tineti va bine,vom avea nazism pe paine.Occidentu va fi nazist,nu comunist.Hitler a inteles cel mai bine esenta Occidentului,aceasta este nazismul,democratia ca si socialismul au fost forme de guvernare „inghitite”de Occident,Occident”muiat” cumva de crestinism,Occidentul nu a vrut sa fie nici socialist,nici democrat,(Papii desi crestini nu au practicat crestinismul ad litteram,ei au fost,sub masca Crestinismului Imperatori Romani),Occidentul vrea un Furer,un Imperator,aceasta este esenta lui pura,asta a inteles si Hitler,de aceea a cucerit atat de usor Europa(Europa in marea ei parte a consimtit la regimul lui Hitler,cei ce s au opus erau o minoritate,iar americanii nu au luptat contra lui Hitler pentru ca nu il placeau,ci pentru ca in lumea lui Hitler ei nu ar fi fost vioara intai,daca Hitler ar fi fost american ei nu ar fi avut nici o problema cu Hitler sau cu regimul sau).Dovada este faptul ca dupa razboi,in cadrul operatiunii Paperclip au fost adusi in SUA cei din esaloanele 2 si 3 naziste,care aveau sa devina osatura „deep state ului” american postbelic.(asta ca si o completare,e drept ca nici comunismul de sorginte Stalinista nu a murit,e adevarat,el este inca prezent si primejdios,dar si pe partea asta e un reviriment,pe partea de extrema dreapta).

   • Si daca in spatele asa zisului comunism,si al dreptei anticomuniste,sunt de fapt aceeiasi oameni?

    • La est China si Rusia sunt Stalin,la vest SUA si UE sunt Hitler,ce sa fac,nu mi place nici de Hitler nici de Stalin,adevarul e ca nu mi place nici Rasaritul,nici Occidentul,amandoua sunt opresive in felul lor,unii au tirania oligarhica a Partidului,unde cei ce nu se supun orbeste Partidului,si gandesc liber sunt dusmani ai Poporului(Rasaritul),ceilalti sunt condusi de tirania Banului,si de oligarhia financiara,care ne considera pe ceilalti,mai saraci decat ei,si subordonati lor nimic altceva decat Suboameni demni de a fi exploatati si aruncati,sau lasati sa moara in santuri cand nu mai sunt folositori in a aduce profit Stapinilor bogati(Occidentul).Adevarul este ca nu imi place deloc de lumea in care traim.Coronavirus poate fi un semn ca nici lui Dumnezeu,si nici Planetei nu i place. 🙁 🙁 🙁

     • Capitalistii „de dreapta ” ne spun ce rai sunt comunistii „de stanga”,comunistii „de stanga ” ne spun ce rea este”dreapta”,bine ar fi ca si unii,si altii sa se duca DRACULUI …la propriu,in IAD ,Lucifer i asteapta pe toti.As pune cate un comunist de stanga in pereche cu cate un capitalist de dreapta intr un singur cazan de smoala,in perechi,nu de alta dar sunt …politically correct,nu as face discriminari daca as fi 👿 ,un cazan,o pereche 😆 😆 😆

    • Sau DRACU 😈 insusi.

     • In spatele atat al Dreptei,cat si al Comunismului este ,poate, 😈 insusi,care le a creat pe amandoua

 • Asa cum remarca autorul masele nu pot fi manipulate decat de cei care le spun ceea ce vor sa audă…de unde rolul primordial al maselor in făurirea istoriei…

  • Asa e ,asa au catigat Trump si Iohannis alegerile,Trump va spune ca Soros,Democratii ,Bill Gates,Globalistii americani impreuna cu Chinejii au creat Coronavirusul impotriva sa,si ghiciti ce,aia il vor vota presedinte din nou pe tema asta.Cu prostii mergi la victorie ❗ ❗ ❗

   • Am urmarit documentarul „america divizata Trump vs Obama”,si recunosc ca imi trebuie multa lamaie ,dupa vizionare,acum inteleg de ce SUA este campioana mondiala la cazuri de Coronavirus,este vorba de o societate divizata profund in spatele imaginii de superputere,bine nici Europa nu este foarte unita,egoismul Germaniei,faptul ca fiecare tara europeana este singura in a infrunta criza Coronavirusului,care pentru noi,societatea Occidentala este un moment al Adevarului.

    • Stai ca n-am inteles. „Noi, societatea occidentala”. Care noi? De cand suntem noi societate occidentala? Ca parca Romania e in estul european. Eu asa am invatat la geografie. Hai sa zicem central-estica daca luam Uralii ca granita. Bre, noi n-avem nici in clin nici in maneca cu occidentul. Poate unii doar il maimutaresc, dandu-se occidentali dar isi fac un mare deserviciu. Cat despre Obama, nu cred ca societatea americana a avut un stangist mai feroce la volan de cand a fatat-o istoria. Inca unul ca asta si SUA va deveni al treilea URSS (al doilea fiind deja UE)!

   • Vezi ca le bagi la gramada. Bajetii care l-au facut pe al nostru presedinte, au ratat in SUA cu Trump. Dreapta din Romania are omologul in State pe democrati, nu pe republicani. Aici e marea confuzie si manipulare. Democratii americani sunt la fel ca dreapta noastra, globalisti. Republicanii sunt suveranisti si din pacate nu au corespondenti relevanti in Romania. Din aceasta cauza se pupa pe bot toata protipendada americana democrata cu cea de la UE si cu dreptacii nostri. Bine, nici dreptacii nostri nu sunt chiar de dreapta pentru ca majoritatea au ars-o numai in sinecuri de la stat si n-au condus la viata lor nici macar o gogoserie. Asta asa, pentru lamuriri.

 • O deosebire fundamentala între oamenii de excepție și oamenii obișnuiți este o ficțiune propagată de oameni orgoliosi care desigur se autoregasesc printre cei „putin alesi”…

 • Și-a schimbat mulțimea atitudinea față de Isus? Vorbim despre aceeași mulțime? Isus a intrat în Ierusalim pe ”Calea Victoriei” și a fost dat pe mâna mulțimii din ”Piața Obor”, dacă îmi permiteți să spun așa. Aceiași oameni?
  Rabinul H. Cohn vorbește despre mulțimea din Piață cam așa: cerșetori, bețivi, hoți,vagabonzi, scursurile societății. Ălora le spune lumea ”poporul evreu”. Pilat din Pont nu i-a dat nicio șansă lui Isus, a fost dat pe mâna oamenilor din Piață împreună cu Baraba, eroul ălora. Tâlharul care jefuia Roma și împărțea prada cu nevoiașii… Ce șeanse putea avea Isus? De ce tot spun că Baraba era un erou local? Pentru că toți cei care jefuiau Roma erau numiți tâlhari și judecați de guvernatorul roman. Tratamentul aplicat de armata romană lui Isus ne conduce la concluzia că Pilat l-a vrut mort. Nu știe nimeni ce sa întâmplat în detenție, deși Biblia ne relateză niște discuții (cine le-a auzit?), dar imaginea lui Isus din ziua execuției ne spune totul. Era epuizat, defigurat si pe cap avea coroana din spini. Ăilalți doi ”tâlhari” lângă care a fost crucificat nu…Isus, un tânăr de 33 de ani, nu putea ține nici crucea în spate. Pilat a arătat poporului evreu un Isus stors de puteri că de putere era vorba. Regele! Și atunci de unde imaginea de OM a lui Pilat? Vai, s-a spălat pe mâini, mai avea puțin și plângea. Cine i-a pus în gură vorbele alea care l-au făcut simpatic în rândul viitorilor creștini? În dreapta lui Pilat nu a stat nimeni care ar fi putut povesti…Nu există nicio dovadă scrisă din acea vreme. De unde știm ce a zis Pilat? A vorbit cu apostolii? Cu Fecioara Maria? Vai, doamnă, am vrut să-l salvez dar nenorociții din piață… De unde știm ce a vorbit Pilat cu Isus? A fost cineva acolo și a consemnat? Avem doar descrierea făcută lui Isus din ziua execuției. Epuizat, desfigurat…Isus nu a scris un rând, nici apostolii, evangheliile sunt anonime, scrise la 100 sau 200 de ani de la moartea sa. Autorii nu pot fi decât creștini din Imperiul Roman, oameni care nici nu știau unde este Iudeea, au înțeles ei lumea iudaică?

  • Cum am spus,crestinismul a fost confiscat de romani,tot ce stim despre Iisus si crestinism vine de la urmasii imperiului roman,cei care l au cunoscut cu adevarat pe Iisus,evreii,si locuitorii palestinei,apropiatii sai au fost fie masacrati,fie imprastiati in tot imperiul roman,fie denigrati(vezi Maria Magdalena),si scosi din istorie,povestea lui Iisus este ceea ce Roma ,imperiala atunci,teocratica acum ne a transmis,evreii au fost facuti vinovati,si de aceea au fost si masacrati de europeni,de occidentali,probabil nevinovati(nu sunt evreu dar imi place adevarul).Iisus in primul rand a fost evreu,a trait,a murit(si daca a si reinviat) ca si evreu.Restu sunt balivernele romane ,adevarul este ca Occidentul actualmente crestin l-a prigonit pe Iisus,sub forma imperiului roman,Occidentul este urmasul de drept al imperiului roman.

   • Pilat era un ucigas crud,la fel ca si imperiul roman,asta e adevarul,iar rastignirea a fost un procedeu de ucidere pur roman,pentru a intimida sclavii care ar vrea sa se rascoale,un procedeu barbar,echivalentul tragerii in teapa medievale.(cele mai crude metode de executie ,in antichitate si evul mediu).

 • Am noroc ca nu am mancat, altfel vomitam, nu au fost astia presedinte, premieri si parlamentari in satul cu prosti…
  Nu sunt TOTI astia cu pacalicii lor si parazitii de langa ei, vinovati pentru starea dezastruoasa a satului…
  https://www.stiripesurse.ro/politicieni-romani-mesaje-emotionate-de-paste-o-noapte-ciudata-care-parca-vrea-sa-ne-spuna-ca-dupa-ce-pandemia-va-trece-nimic-nu-va-mai-fi-ca-inainte_1454943.html

 • inainte de Hristos
  si
  dupa Hristos

  vorba asta povesteste despre Curcubeu,
  ‘inainte de Hristos’ fiind o aripa a Curcubeului
  ‘dupa Hristos’ fiind cealalta aripa

  inainte de Hristos e o lume
  dupa Hristos e o alta lume.

  totusi, care e ‘ intersectia’ dintre aceste aripi?
  care e ziua care desparte aceste lumi?

  aceasta zi este Joia Mare

  astfel, inante de Joia Mare e o lume, si dupa Joia Mare e o alta lume.
  ‘schimbarea’ despre care vorbiti, maestre, a avut loc intr un moment definit in mod absolut,
  iar acest moment e Joia Mare, Referinta Absoluta a Creatiei.

  Joia Mare poarta cu sine Matricea Creatiei, pentru ca Cina cea de Taina asta simbolizeaza, Matricea Creatiei.

  asa cum spuneam, 3-6-9 e ‘ structura’ Creatiei, 3 si 9 fiind virful aripilor Curcubeului, iar 6 fiind ‘ intersectia’ lor, adica Pacea, adica Verdele…Naturii.

  6 e Joia Mare.
  dar…Luni, Joi si Duminica, Una sint!,dincolo de Timp,
  prin urmare asa, ca parte a Intregului 3-6-9 se cade sa fie privita si Invierea lui Hristos.

  comportamentul maselor s-a schimbat incepind cu Joia Mare,
  pentru ca Joia Mare desparte doua lumi, asa cum Verdele desparte Cerul de Pamant, ale Curcubeului, ambele.

  pina in Joia Mare a vorbit Cerul din oameni ai acelor vremuri,
  dupa Joia Mare, dar in Saptamana Mare, a vorbit Pamantul din oameni.

  se poate spune, dupa cum si Cina cea de Taina ‘povesteste’ ca, odata manifestata Joia Mare…Nimic! nu mai era de ‘ facut’ , ci doar de implinit.

  Mai simplu spus, Luni-Marti-Miercuri, din Saptamana Mare
  Proiecteaza celelalte trei zile ale Saptamanii Mari, adica Vineri-Sambata-Duminica,
  Priectorul fiind format din ‘cea mai adinca Esenta a Creatiei,
  care e 4-6-8,
  cu 6, adica Pacea, in mijloc, si cu Miercurea si Vinerea,ca Referinte ale Cerului si Pamantului, ca asta reprezinta 4 si 8.
  adica…odata cu manifestarea Joii Mari, intreaga Saptamana Mare il avea si pe Alfa definit, dar si pe Omega.
  Mai trebuia sa treaca doar Timpul pentru ca zilele de Vineri-Sambata-Duminica sa se implineasca dupa cum au fost Proiectate, dar Saptamana Mare, in mod Absolut, adica sub Timp dar si dincolo de Timp… era definita Plenar inca din Joia Mare!

  dupa Duminica Floriilor urmeaza… Luni,… a doua zi de Paste,

  pentru ca intre Florii si a doua zi de Paste se manifesta Saptamana Mare,
  care in sine e un Intreg imposibil de despartit in…’ componeste’ , in ‘ zile’ , tot asa cum cum si Sfanta Treime e un Intreg, fiind Oul Absolut.

  Saptamana Mare e Curcubeul Absolut,
  Dinamica Creatiei e…inainte de Saptamana Mare si…dupa Saptamana Mare,
  iar in Sanul Curcubeului Absolut se manifesta Pacea Creatiei, care e Joia Mare.
  In Joia Mare…Referinta Absoluta a Creatiei, adica Lumina Lumii, cea dintru Inceput,
  s-a manifestat Intrupata!…la Cina cea de Taina.
  Atunci, in Saptamana Mare, in Joia Mare, s-a manifestat Referinta Absoluta a Creatiei, Intrupata,
  ‘piatra din capul unghiului’, Intrupata,
  Referinta Absoluta a Creatiei a putut fi vazuta aievea, in manifestarea sa plenara, ‘ Cer SI Pamant’ , la Cina cea de Taina, Ea fiind… Iisus Hristos.

  poate ca e mai greu de inteles, dar, Intrupata Fiind, Referinta Absoluta a Creatiei, adica Adevarul, Viata, nu…si-a lasat de-o parte…Treaba…in Creatie,,,, ca doar n-o fi ramas Creatia fara Referinta Absoluta….cita vreme Iisus Hristos a fost Intrupat pe lumea asta!,
  mai altfel spus Adevarul era SI Intrupat, dar si ‘ Piatra Din Unghi’ …in acelasi Timp.
  ( acelasi Timp…vorba vine, pentru ca Referinta Absoluta a Creatiei e…si sub Timp, dar si dincolo de Definitia Timpului,
  Invierea asta Putind face!, sa Teasa o Cale…de la Timp, care e Lumea Asta, spre dincolo de Timp,…adica spre Vesnicie, adica spre Oul Absolut.

  prin urmare Referinta Absoluta a Creatiei, care era Adevar si Viata inca de la Facerea Lumii, a devenit si Cale, Invierea lui Hristos despre asta povestind, despre…SI Calea care e Referinta Absoluta.

  Hristos a Inviat din morti, cu moarte pe Moarte calcand, Viata daruindu-ne.

  • care e Referinta vremurilor de acum…5000 de ani?!
   Joia Mare.

   care e Referinta vremurilor…de acum…7000 de ani
   Joia Mare

   care e Referinta Babilonului?
   Joia Mare
   ________________
   care e Referinta vremurilor de acum 1000 de ani?
   Joia Mare

   care e Referinta vremurilor de azi?
   Joia Mare.
   _________________
   Joia Mare e…ziua in care Referinta Absoluta a Creatiei s-a manifestat…Intrupata.
   _________________
   insa…pentru ca Joia Mare e Una cu Referinta Absoluta a Creatiei, ea devine 6-le Creatiei, adica Verdele…oricarui Curcubeu care se manifesta in Creatie.

   de-asta si stim, azi, care e cealalta aripa a Curcubeului…acestor vremuri:
   o regasim cu 2000 de ani inainte de…Joia Mare.

   • iata Curcubeul Creatiei:
    –Alfa, Varful unei Aripi a Curcubeului,
    –Omega, Varful celeilalte aripi a Creatiei,
    –Joia Mare, Pacea Creatiei, Verdele Curcubeului Absolut, Adevarul, Viata

    intreaga Creatiei are o Unica Referinta si Absoluta Referinta:
    Joia Mare

    • Invierea lui Hristos avea nevoie de Referinta Absoluta,
     aceasta s-a Intrupat in Joia Mare,
     in Hristos s-a Intrupat,
     si Cina cea de Taina e ‘ povestea Intruparii’

     • ‘ Piatra din Unghi ‘ s-a Intrupat, dar om fiind, a urmat Dinamica Anotimpurilor.
      Cunoasterea de Sine, in cazul ‘ Pietrei din Unghi’ s-a manifestat atunci cind ‘ Piatra din Unghi’ si Iisus Hristos Una au fost.
      iar asta s-a petrecut in Joia Mare, atunci cind Referinta Absoluta a Creatiei s-a suprapus peste Iisus Hristos, omul.

     • Joia Mare ‘ povesteste’ despre Fiul lui Dumnezeu,
      care sub Timp era om, iar dincolo de timp era Referinta Absoluta a Creatiei.
      E! Adevar ca Fiul lui Dumnezeu s-a Intrupat,
      si Adevar E! ca Fiul lui Dumnezeu
      si atunci cind era sub Timp
      s-a manifestat, dincolo de Timp, ca Referinta Absoluta a Creatiei, ca Adevar.

     • Saptamana Mare, cu Referinta ei, Absoluta, Joia Mare, reprezinta Matricea Creatiei.
      Joia Mare si Saptamana Mare pot fi intelese tot atit de simplu pe cit de simpla de inteles e Creatia.

 • Maestre societatea este neschimbata dinaintea lui Isus, avem acelasi par de maimuta pe picioare, indiferent de cantitatea
  industriala a fardului folosit si a cremelor folosite si indiferent de padurile in care traim.
  Moda, uneltele si mijloacele pe care le folsim, s-au schimbat, calitatile si defectele tipurilor de indivizi au ramas neschimbate, lucrurile preferate de romani (va rog sa nu intelegeti satul cu prosti) sunt preferate si de societatea moderna, Capri, Toscana, Marea Mediterana, baia romana, soarele si caldura, maslinele, lamaile, vinul…
  Eu am avut norocul si am petrecut patru zile pline in Jerusalem, am vizitat o zi plina pe prietenul dvs Pontius Pilate, in Caesarea, mie mi-a placut mult si Dome of the Rock de pe Temple Mount.
  Timpul este incremenit in loc acolo, stiti cum este pentru ati fost si dvs, tara este splendida, douazeci si ceva de grade Celsius
  iarna.
  Jerusalem este locul unde simti ca Dumnezeu si Isus exista, daca ii primim si in inima noastra, este altceva.
  Fiecare dupa inima pe care a primit-o, unii au o inima rea, eu le spun mate pestrite.
  Cum este societatea structurata, o sa vedeti si tipuri de indivizi din societate amanuntit descrisi, este foarte bine aratat intr-un film despre cimpanzei Ngogo din Uganda.
  Lipsesc insa Elenele, cimapanzeii lor sunt asemanatori cimpanzeilor nostri, ei sunt misogini prefera ca doamnele lor sa
  procreeze si sa creasca copii, este adevarat insa ca doamnele lor sunt mai norocoase ca doamnele de la noi, ele nu au bucatarie cu alarma la gaz si nu trebuie sa faca multa curatenie.
  https://www.youtube.com/watch?v=mvS3f8SE76I
  PS
  Maestre am aflat ca sunteti un ghid bun in padurile de la noi, va rugam frumos sa ne recomandati si noua in pastila dvs de seara, des gîtes de Roumanie din locurile noastre mioritice, pe care le cunoasteti dvs bine.

 • Hristos a Inviat!

 • Deși nu cred in teoria conspirațiilor, spre deosebire de Maestrul IC, parcă, în cazul ăsta, ceva mi se pare … „neclar”:
  https://www.national.ro/news/bill-gates-a-trimis-marii-britanii-kituri-de-testare-deja-infectate-682779.html/

  • Faci rau ca nu crezi. Criza asta se bazeaza pe prosti. Nu intra in randul lor.
   Daca crezi ca Bill Gates a cheltuit cateva zeci de miliarde de dolari doar pentru a vaccina fraieri pe banda rulanta pe tot globul, nu stii cu cine ai de-a face. Planul e mult mai maret.

   • N-ai înțeles, băiețaș!?!
    Mai ai multe de învățat, până la a cunoaște oamenii!?!
    Paște fericit!!!

  • Da, se vehiculeaza tot mai des informatia,cum ca ,laboratorul din Wuhan ar fi fost sponsorizat in parte si de catre americani,daca e asa ,si nu vad de ce nu ar fi,nu stiu de ce nu se „opareste „Trump ,pe faza asta,sau urletele lui impotriva Chinei sunt doar campanie electorala? Daca laboratorul din Wuhan a fost finantat in parte de catre Americani,si asta prin 2017,dupa cum zic sursele,deja in timpul domniei lui Trump,astia ce faceau acolo impreuna,chinezii si cu americanii?Interesting.

   • Atunci si teoriile conspirationiste pot avea o doza de credibilitate,cine stie?

   • Laboratorul din Wuhan a fost construit de chineji in colaborare cu americanii (transfer de know-how)
    Experții de la Galveston National Laboratory al Universității din Texas anunțau în 2018 cu mândrie:

    „We succeeded in transferring proven best practices to the new Wuhan facility.” Both labs recently signed formal cooperative agreements that will streamline future scientific and operational collaborations on dangerous pathogens, although funding for research and the logistics of exchanging specimens are challenges that we have yet to solve.

    Editorial – SCIENCE Magazine, Nov. 28, 2018
    Sursa:
    https://www.utmb.edu/gnl/news/2018/11/28/scientific-diplomacy-and-international-cooperation-key-say-bsl4-directors

  • Ultima teorie a conspiratiei,cica Soros ar fi actionar la un fond de investitii care ar detine un laborator de virusologie … la Wuhan China,ce citesc eu rasfoind netu,pai Trumpica tu ce faci,baiatule,englejii spun ca la Wuhan au fost bagati bani americani,Soros actionar la un fond de investitii care are laborator la Wuhan,uite conspirationicii astia ce ne arata,tu nimic in sensu asta??? E tot mai bines,by the way,Occidentul,cand a exterminat amerindienii,acu niste secole,a facut o in special cu virusii adusi de europeni,si mai apoi cu inchizitia si macelurile,virusii europeni au omorit cea mai mare parte a populatiei amerindiene,acum un virus din China”extermina” economic Occidentul.Karma it’s a bitch.Oricum,cum am da o o impresie a mea este si aceea ca,Coronavirus pe undeva e si un fel de pedeapsa divina,cumva,China,fara voia ei s a transformat intr un fel de bici al pedepsei divine,cine stie,doar Dumnezeu.Ca biluta gates,sorosica si chinezii au pus o de o pandemie cum spun teoriile conspiratiei,sau pur si simplu niste pietari idioti din China tocau bietii lilieci cu satarul,bagandu si dejtele manjite de sangele bietelor vietati,in gura,si in nas,(care vietati nu aveau ce cauta pe mesele oamenilor,ca nu le a randuit Dumnezeu asa ceva),facilitand tranzitia carcalacului de la vietati la om,asfel razbunarea bietelor vietati rasfrangandu se asupra oamenilor prin virusii letali,ideea este ca oricum,noi oamenii nu suntem usa de biserica,rai cruzi,meschini,egoisti,lacomi de bani,reci la suferinta altora,falsi,ipocriti,cumva trebuia sa ne asteptam la o pedeapsa,daca nu venea pandemia,oricum venea altceva,un razboi,sau alta nenorocire,ideea e ca oricum ne venea intr un fel sau altul Pedeapsa.Am observat oamenii de ceva vreme,si imi dau seama ca ceva tot trebuia sa vina,la modul in care ne comportam,si a venit.(filosofic vorbind).

 • Evreii voiau de la Isus, să-i alunge pe romani de acolo, cu puterile lui supra-pamantesti, nu să-l vada in lanțuri. Când l-au văzut legat, s-a dus tot mirajul minunilor anterioare.

 • Maestre, stiu ca sunteti fan Game of Thrones. Cred ca din toata acea poveste o singura linie merita cu adevarat retinuta.
  „…Power resides where men believe it resides.”

  Un posibil raspuns ar putea sta in modul in care noi, ca masa statistica, ne raportam la cei ce credem ca detin puterea, respectiv sunt fara de putere. De Florii, putem specula ca Iisus era privit de multime ca un potential Mesia / in Vinerea Mare Iisus sigur era pentru mase doar un alt nimeni in drum aflat pe lista scurta a celei cu secera (inca nu se inventase coasa pe atunci).

  Acestea fiind spuse, pentru toti cei ce au ales sa creada: Cristos a Inviat!

 • Hristos a inviat!

  • Evreii nu l recunosc nici acum pe Iisus,ei voiau un rege razboinic,care,cu sabia in mina sa i alunge pe romani,si sa i nimiceasca,un astfel de personaj cum isi doreau atunci evreii,a venit ,insa cu 6 secole prea tarziu(si nu pentru evrei),profetul Mohamed(pe care evreii il detesta din rarunchi),(ce panarama e si istoria asta),musulmanii au distrus imperiul roman de rasarit,ceea ce si ar fi dorit evreii sa faca mesia a lor.Daca Iisus ar fi actionat ca si profetul Islamului,razboinicul si charismaticul Mohamed(dar pentru evrei,nu pentru triburile arabe pe care Mohamed le a unificat),pentru evrei ar fi fost mesia.Iisus nu era ceea ce asteptau evreii,un rege razboinic,care sa distruga imperiul roman,asta au crezut oamenii despre el cand l au aclamat,dar s a dovedit un profet social democrat si pacifist intr o lume de despoti razboinici.Ironia sortii este ca tocmai Iisus si crestinismul a fost cheia supravietuirii imperiului roman de apus,imperiul roman i a preluat religia,sub Constantin cel Mare,care a impus,el si oamenii sai directiile principale ale religiei,a unificat cu forta diversele factiuni crestine,creind un crestinism unic,impus cu forta,eliminand variantele crestine care nu se”impacau”cu sistemul imperial roman,transformand crestinismul intr un mecanism eficace de control imperial,dupa care acest imperiu roman s a transformat in timp intr o teocratie,in locul imparatilor romani de apus tot mai debili au venit la conducere papii,care au condus din umbra Europa de secole,si poate o conduc si acum.Deci Iisus a ajutat la „eternizarea”imperiului Roman,sub forma teocratiei pontificale,nu la distrugerea lui,cum sperau bietii evrei,(asta nu a intentionat o Iisus).Niste teorii ale conspiratiei mai recente ne spun ca pana si temutii masoni,creatorii din umbra ai SUA,ar fi la randul lor tot o creatie a iezuitilor,prin secolul 18,iar iezuitii ar fi ai Vaticanului,iar Vaticanul este mostenitorul de drept al …Imperiului Roman de Apus.(papa are 3 coroane,de rege,de imparat si de cap al bisericii,rege probabil al italiei,imparat roman sigur,si cap al bisericii asa cum stim cu totii).

   • Omul intotdeauna a nazuit sa invinga moartea,Iisus este imaginea dorintei noastre de a concretiza acest lucru,este cumva imaginea omului,care descifrand tainele mortii,devine zeu(asta ca si arhetip,este arhetipul omului ce isi invinge conditia de muritor,dorinta omenirii din totdeauna).Romanii au inteles mai bine acest lucru,au stiut sa foloseasca aceasta dorinta a oamenilor,au preluat crestinismul,si au dainuit pana in zilele noastre cu ajutorul crestinismului,insa nu ca si imperiu militar,ci precum un imperiu teocratic(vezi Imperiul Vaticanului ce domina inca lumea,Occidentul nefiind decat bratul inarmat al acestuia dupa cum spun unele teorii ale conspiratiei).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *