Campania electorală pentru alegerile locale şi europarlamentare din data de 9 iunie începe vineri,10 mai, şi se încheie în 8 iunie. Campania în audiovizual se va încheia în 7 iunie

Corespondentului voluntar al „Scînteii” care demască uneltirile dușmanului de clasă trebuie să i se asigure protecție!

Pentru a contracara eventualele scrupule ale ziariștilor profesioniști în transformarea presei într-un simplu instrument de propagandă și agitația, comuniștii din anii stalinismului triumfător impun așa zisa Mișcare a corespondenților voluntari. Argumentul forte pentru cultivarea corespondenților voluntari trimitea la teza potrivit căreia muncitorii și țăranii, spre deosebire de intelectuali, se nășteau cu conștiința urii de clasă. Corespondenții voluntari erau nu numai publicați de Scînteia, dar și abordați ca eroi ai multor reportaje și comentarii.

În mod deosebit erau subliniate uneltirile dușmanului de clasă împotriva corespondenților voluntari, prilej de a critica organele locale care nu luau măsuri pentru a asigura protecția acestor „comandanţi ai opiniei publice proletare”, cum le spunea Stalin.

Sub titlul „Tot sprijinul corespondenţilor care demască uneltirile chiabureşti!“ Scînteia din 9 februarie 1952, abordează cazul corespondentului voluntar al Scînteii, Gheorghe Popiac, din satul Antoheşti, comuna Gloduri, raionul Zeletin, regiunea Bârlad.

Din portretul făcut de ziar se conturează un corespondent voluntar deopotrivă de exemplar în plan politico-ideologic, cît şi în planul hărniciei la scris. Între 8 august 1951 şi 8 februarie 1952, a trimis ziarului 90 de scrisori. 90 de scrisori în 6 luni, 15 scrisori într-o lună, alcătuită din 30 de zile, o scrisoare la două zile, aşadar:

„În cel mai îndepărtat colţ al regiunii Bârlad – la peste 40 km de centrul raionului Zeletin – pe după coclauri şi drumuri desfundate, hăt departe peste „Coloneşti“, stă ascunsă printre dealurile roşcate comuna Gloduri cu cele 12 sate ale sale. Pe deal la Antoheşti, într-o căsuţă de şindriliţă, făcută din bîrne vechi, trăieşte ţăranul sărac Gheorghe Popiac, unul dintre miile de corespondenţi voluntari ai «Scînteii», verigi preţioase ale legăturii partidului şi ziarului său cu massele.

În casa lui se găsesc cîteva volume din operele lui Lenin şi ale tovarăşului Stalin, M.I. Halin «Despre presă şi corespondenţii de presă», «Despre corespondenţi şi corespondenţe», romanul «Pămînt desţelenit» şi alte cărţi. Cărţile acestea îi sunt prietene dragi şi îndemn la luptă, la scris.

Ţăranul sărac, corespondentul voluntar Gheorghe Popiac, cu un hectar de pămînt, a scris «Scînteii» de la 8 August şi pînă la 8 Februarie peste 90 de scrisori. Ajutat de partid să facă parte din marea armată a corespondenţilor de presă, folosindu-se de drepturile pe care le dă tuturor oamenilor muncii regimul de democraţie populară, tovarăşul Gh. Popiac s-a străduit să înţeleagă, prin prisma intereselor generale, viaţa ţărănimii muncitoare din comuna Gloduri.“

Ţăranul sărac Gheorghe Popiac, corespondentul voluntar al Scînteii, se ocupă în textele sale nu numai de viaţa nouă care înfloreşte în satul Antoheşti, dar şi de uneltirile chiabureşti, dovedindu-se astfel un luptător pe frontul cuvîntului îndreptat împotriva duşmanului de clasă:

„Prin scrisorile ce le-a trimis ziarului el a scos la iveală ce e vechi, dăunător şi îndreptat împotriva poporului muncitor, şi totodată ceea ce e în interesul masselor, viaţa nouă ce înfloreşte în acel colţ îndepărtat al regiunii Bârlad. Într-o corespondenţă recentă descria bucuria unor ţărani mijlocaşi, şi a mai multor ţărani săraci care, îndrumaţi de organizaţia de bază, s-au decis împreună cu familiile lor să se înscrie în gospodăria agricolă colectivă şi duc acum muncă de lămurire şi convingere în rîndul ţărănimii muncitoare din comuna Gloduri, pentru a mări numărul celor înscrişi. Tovarăşul Gh. Popiac ne-a scris şi despre alte lucruri şi realizări din comună. Partidul însă l-a învăţat că în perioada construirii socialismului a sta în primele rînduri pe frontul luptei de clasă împotriva duşmanului este o sarcină de onoare a corespondentului de presă. De aceea, Gh. Popiac a demascat cu curaj elementele duşmănoase, pe chiaburii: Mariţa Chihodaru, care nu şi-a plătit impozitul de doi ani, pe chiaburul Ion Antohi, care a sabotat însămînţările, pe chiaburul Breahnă care a sabotat colectările, pe Ion Barcan şi alţi duşmani ai păcii şi ai regimului nostru.
El a mai demascat diferite unelte ale chiaburilor, ca Gh. Vulpoi, care folosind funcţia de gestionar al cooperativei dădea mărfurile «pe sprînceană», protejîndu-şi prietenii, rudele şi pe chiaburi“.

Ipostaza de luptător împotriva duşmanului de clasă n-a rămas fără urmări în atitudinea consătenilor săi:

„Tocmai de aceea ţăranii săraci din comuna Gloduri l-au înconjurat din ce în ce cu mai multă dragoste, văzînd în corespondentul voluntar un luptător activ pentru aplicarea liniei juste a partidului la sate, un luptător pentru apărarea drepturilor lor împotriva exploatării chiabureşti. Ţăranii săraci îi spun tovarăşului Gh. Popiac păsurile şi-i cer sfaturi“.

Gheorghe Popiac a scris nu numai pe adresa ziarului Scînteia. A trimis sesizări şi Comitetului Regional Bârlad, Comitetului raional Zeletin, Sfatului Popular Regional Bârlad, Uniunii raionale a Cooperativelor de consum şi multor altor instituţii ale regimului de democraţie-populară. Acestor sesizări li s-a răspuns – critică Scînteia – cu o indiferenţă revoltătoare:

„Pentru faptul că luptă cu curaj pentru aplicarea justă a liniei partidului la sate, pentru faptul că demască cu curaj uneltirile chiaburilor şi ale cozilor lor de topor, pentru faptul că critică şi pe acei ce nu s-au lepădat încă de metehnele cu care i-am îmbibat burghezia şi pentru faptul că ochiul ager al corespondentului demască pe acel ce calcă legile statului nostru, tov. Gh. Popiac ar fi trebuit să se bucure de sprijin din partea organelor de partid şi de stat. Aceasta ar fi fost o datorie elementară a lor.

De sus de la regiune, pînă jos în comună, organele de partid şi de stat au dovedit însă un total dezinteres faţă de munca corespondentului de presă. Deşi este obligat, prin Hotărîrea Biroului Politic al Comitetului Central cu privire la activitatea ziarului «Scînteia», ca în termen de două săptămîni de la primirea adresei să răspundă ziarului la semnalele critice ale corespondenţilor, Comitetul regional de partid Bârlad n-a găsit de cuviinţă să răspundă la majoritatea criticilor juste aduse de corespondentul Gh. Popiac. Acelaşi lucru l-au făcut şi Sfatul popular regional, Comitetul raional de Zeletin ş.a. Uniunea raională a cooperativelor de consum Zeletin a răspuns la o singură sesizare, dînd şi de data aceasta un răspuns formal. Aceasta oglindeşte o concepţie fundamental greşită asupra sesizărilor corespondenţilor din cîmpul muncii, sesizări pe care organele de partid şi de stat au obligaţia să le discute, să le urmărească şi să ia măsuri de îndreptare“.

Pînă aici suntem în planul nepăsării faţă de criticile venite din mase. Lucrurile se schimbă însă cînd vine vorba de felul în care Comitetul raional de Partid şi Comitetul regional de Partid au abordat un fapt ţinînd de continua ascuţire a luptei de clasă. Potrivit articolului, demascînd uneltirile chiabureşti, viteazul corespondent voluntar şi a tras ura duşmanului de clasă:

„Nici atunci cînd duşmanii ţărănimii muncitoare, demascaţi în mai multe rînduri de corespondent, au început să-l ameninţe, organele locale în frunte cu comitetul regional de partid nu au luat nicio măsură, deşi lucrurile le erau cunoscute. Redacţia le sesizase la timp. Atitudinea pasivă a organelor locale de partid şi de stat a dat apă la moară elementelor duşmănoase şi huliganice. Chiaburii au trecut de la ameninţări la fapte şi în ziua de 21 Decembrie 1951 corespondentul voluntar Gh. Popiac a fost atacat de către chiaburul Ion Barcan.

Nici în faţa acestui act criminal, răspuns huliganic şi banditesc la libertatea de a te exprima în scris, Comitetul regional de partid Bârlad şi Comitetul raional de partid Zeletin n-au luat măsuri imediate pentru arestarea şi trimiterea în judecată a chiaburului, care până în ziua de 14 Ianuarie 1952 era încă liber.”

Indiferenţa cu care a fost tratată uneltirea duşmanului de clasă împotriva unui luptător prin cuvînt, din seria Lazăr Cernescu, nu e întîmplătoare în raionul Zeletin:

„Comitetul regional de partid Bârlad, Comitetul raional de partid Zeletin, trebuie să analizeze grabnic situaţia inadmisibilă din comuna Gloduri unde se duce o slabă muncă politică şi se manifestă o atitudine împăciuitoristă faţă de chiaburi. Deşi în această comună sunt aproape 40 de chiaburi, sfatul popular comunal consideră chiaburi numai pe 27. Printre cei ce nu sunt consideraţi chiaburi se număr şi Ion Barcan, care are cazan de ţuică şi exploatează ţărănimea muncitoare.

De o asemenea mentalitate împăciuitoristă nepartinică e stăpînit şi secretarul organizaţiei de bază din comuna Gloduri, satul Faghieni, care în loc să-i dea tot sprijinul corespondentului «Scînteii», l-a povăţuit să se lase de critică şi de scris «c-o să-i meargă mai bine aşa».

Comitetul regional de partid Bârlad trebuie să tragă învăţăminte din acest caz şi să ia grabnice măsuri pentru ca în viitor să sprijine puternic pe corespondenţii voluntari, să fie intransigent faţă de greşelile acelor tovarăşi care nu înţeleg rolul însemnat al corespondentului voluntar“.

În numărul următor, cel din 10 februarie 1952, Scînteia se ocupă de corespondenții voluntari prin articolul redacțional Atenție deosebită sesizărilor corespondenților voluntari!
Cazul Gheorghe Popiac servește drept punct de plecare pentru critica adusă autorităților în chestiunea protejării corespondenților de uneltirile dușmanului de clasă:

„În timp ce partidul, statul de democraţie populară şi oamenii muncii văd în corespondentul voluntar cinstit şi combativ un luptător pentru apărarea intereselor obşteşti, elementele duşmănoase caută să lovească în fel şi chip în corespondenţi. Datoria organelor de partid şi de stat este nu numai să ia în seamă sesizările corespondenților, ci să-i sprijine, iar la nevoie să-i apere. În numărul de ieri al ziarului nostru, am publicat cazul corespondentului voluntar Gh. Popiac, ţăran sărac din Antoheşti, regiunea Bârlad, care a demascat mârşăviile unor chiaburi şi atitudinea îngăduitoare faţă de aceştia a unor elemente din organele locale de stat. Comitetul regional de partid Bârlad şi Comitetul raional de partid Zeletin nu au întreprins nimic pentru a sprijini şi apăra un corespondent, deşi li s-a semnalat că tov. Gh. Popiac era ameninţat de chiaburi, care apoi – încurajaţi de această indiferenţă – s-au dedat la o mîrşavă agresiune împotriva lui. Aceste organe de partid au dovedit astfel o inadmisibilă neînţelegere a datoriei lor faţă de corespondenţii voluntari pe care tovarăşul Stalin i-a denumit «comandanţi ai opiniei publice proletare»“.


Clarificare comentarii:

Toate comentariile de pe acest blog sunt moderate.
Deși autorii articolelor de pe site, precum și redactorul-șef și administratorul, încurajează libera exprimare, aceasta presupune din partea cititorilor un comportament civilizat și un limbaj civilizat. Prin urmare, vor fi șterse comentariile care se abat de la această regulă. Acestea se referă, dar nu se limitează, la: cuvinte injurioase adresate autorilor, redactorului șef, administratorului și cititorilor blogului, precum și altor persoane, mesajele xenofobe și rasiste, mesajele ce îndeamnă la ură și violență, mesaje publicitare de orice fel (în caz că se dorește aceasta, scrieți la adresa webmaster@cristoiublog.ro), mesaje cu conținut obscen ș.a.m.d.
Cititorii sunt rugați să semnaleze orice abatere mai înainte menționată. În maximum 24 de ore cele semnalate vor fi analizate și se vor lua măsuri după caz.
Toți cei care doresc să își exprime opinia pe acest blog, se presupune că au citit și că sunt de acord cu cele menționate mai sus. În caz de dezacord, sunteți rugați să nu scrieți niciun comentariu sau să părăsiți imediat acest site.
Mulțumim tuturor cititorilor pentru opiniile civilizat exprimate, precum și pentru colaborarea lor!

Comentarii

10 comentarii pentru articolul „Corespondentului voluntar al „Scînteii” care demască uneltirile dușmanului de clasă trebuie să i se asigure protecție!”

 • condeiul de 17 ani era tudor caranfil
  chiar tac-su lu nae….

 • scaderea populatiei la nivel global e posibila exclusiv prin manifestarea ‘lipsei nasterilor’.
  iar aceasta e posibila exclusiv ca fiind exprimarea unei dorinte a oamenilor.

  cita vreme exista ‘oameni’ in Cer care, la soroc, se nasc in Pamant, dinamica nasterilor va continua,
  insa atunci cind dorintele se globalizeaza, si numarul ‘oamenilor’ definiti in Cer se imputineaza, pentru ca sint mai putine tipuri dorinte de implinit, deci mai putine tipuri de oameni care, nascindu se, sa le implineasca,
  prin urmare si numarul oamenilor care se nasc in Pamant, insa nu si doresc copii va creste.

  atunci cind vine Iarna peste Civilizatie,
  si ea a venit deja,
  sa te apuci sa joci bambilici cu ‘dinamica populatiei planetei’ ar insemna…habar n am ce, insa cu siguranta numa despre Antiintelepciune nu e vorba.

  Antiinteleptii se preocupa cu inversarea trendului dinamicii fibonacci aferenta nasterilor’,
  prin urmare asta se poate face exclusiv prin manifestarea unei verigi intermediare, care in fapt reprezinta ‘manifestarea dorintei omului’,
  adica…omul alege singur sa ajunga intr o situatie care presupune si ‘manifestarea dorintei de a nu avea copi’, chiar daca asta inseamna ca pe celalalt taler e ‘propria viata’, sau numai perceptia ca pe celalalt taler e propria viata…

  de fapt e chiar invers, pe vremurile astea, care sint Vremurile Iernii Civilizatiei…mare cit planeta,
  adica…cei care conduc palneta mai degraba fug de pocnituri din deste care ‘rezolva’ brusc, insa exclusiv cantitativ, populatia planetei.
  de ce?
  pentru ca sint Antiintelepti, iar Antiintelepciunea, in modul, e leita Intelepciunii…,
  asa ca vor lucra si ei cu ‘nonactiuni’, chiar daca exclusiv cu ‘modulul’ Nonactiunii

  pe de alta parte, daca ar fi fost simplu, adica daca ar fi fost posibil ca Iarna sa fie simulata de mintea omului…ar fi scapat de Iarna si alte civilizatii,
  insa toate au ajuns Cenusa!,
  iar asta pentru ca nu au descoperit Computerul Cuantic si…Inteligenta Artificiala aferenta lui si numai lui…

  rezumat:
  pina cind un Computer Cuantic ii va putea permite Mintii Universului sa intre in Armonie cu…Inteligenta Artificiala care se manifesta intr un oarecare Computer Cuantic, cei de folos sint Inteleptii.
  ce i drept…pina atunci vor simti nevoia de Intelepciune :))), dupaia Inteligenta Artificiala, care e AntiInteleapta, va fi considerata ca fiind…suficienta :), deci Inteleptii vor fi definiti ca fiind ‘in plus’ pe lumea asta :))
  totusi, pina atunci vor folosi Darurile Cerului,
  care sint ‘daruite’ cu egala consideratie si oamenilor…si antioamenilor


  daca tinta era ‘scaderea populatiei la nivel global’ si atat, populatia planetei era astazi deja aia specificata pe tinta,
  insa…tinta e mai mult decit atat, pentru ca ea vizeaza implinirea tintei printr un efect!, ca daca ar fi atinsa prin manifestarea unei cauze, in Cer s-ar fi nascut Reactiunea care Echilibreaza balanta, echilibrand si dinamica fibonacci aferenta nasterilor in Pamant.

  prin urmare atunci cind se vorbeste despre imputinarea cu…spre ex peste 70% a populatiei unei zone a globului in citiva ani, evorba despre inversarea trendului dinamicii fibonacci aferente nasterilor,
  treaba care se prea poate implini, pentru ca…Marele Flux, adica Globalizarea, si-a consumat potentialul, prin urmare Marele Reflux ar putea vani la pachet si cu o inversare a dinamicii fibonaccii aferente nasterilor,
  caz in care o scadere cu 70 si % a nasterilor ar putea sa fie o tinta tangibila.

  • @online
   am citit,statistici,pe la ase din ce stiu se invata ca statistica e „relativa”,teoria probabilitatitilor,dar daca aplici si niste functii de corelatie,autocorelatie,mai gandesti si in termeni de „teoria numerelor mari”…..”lucrurile se leaga”….
   poti cauta pe net,o sursa publica,”open source”,adica informatie disponibila pentru toti si concluziile…..va apartin….
   List of countries by life expectancy….wikipedia….source….
   Deployment of COVID-19 vaccines…..by country….wikipedia….source…
   exemplu….de caz….speranta de viata in africa si procentul de vaccinati….adica asta e pe multi ani….nu s-a intamplat in 2019….2001….sau 1981

 • ” Toate-s veci si noua toate …”
  Ce sunt TFListii , hastag rezistii , feisbucilistii decat o alta ipostaza a „Mișcarii corespondenților voluntari”. ?

 • Sunt considerate ”juste” majoritatea criticilor trimise de corespondentul patriot Gheorghe Popiac! Exact ce se întâmplă acum cu toate știrile ce vin de la oricine din Ucraina! Sunt luate drept adevăruri. Istoria se repetă! Deci pe Ion Antohi, care poartă în numele său numele satului Antoheşti în care trăiește, îl consideră vinovat de toate relele! Deci brazii satului erau scoși cu rădăcini cu tot!

 • Globalizarea a netezit valurile, facind din Lumea Mare o Balta, care dupa o vreme s-ar fi imputit.

  Globalizarea a fost Marele Flux, caz in care Marele Reflux ii va genera valuri, Baltii, deci viata.

  insa Marele Reflux e ‘o polarizare a Sinelui’,
  pentru ca ea e o manifestare ulterioara Globalizarii,
  prin urmare despre Sine si doar despre Sine e Marele Reflux, chiar daca el e polarizat.

  polarizarea din sanul Sinelui e infasurata de polarizarea Sinelui, care e in fapt o AntiNatura.

  deci se manifesta o polarizare a Civilizatiei in raport cu Natura,
  Civilizatia mare cit planeta definindu se ca fiind AntiNatura,
  iar, ulterior, Civilizatia, pentru a-si genera valuri, deci viata, in propria ograda, isi polarizeaza Sinele ( care insa e deja o AntiNatura! )

  prin urmare Dinamica Lumii Mari deja e o AntiNatura!,
  faptul ca Sinele ‘Lumii Mari’ tocmai ce se polarizeaza e o poveste a ‘luptei’ pentru a deveni, in final, AntiNatura!:)))) :)))))))
  ––
  Marele Flux, Globalizarea, a fost o poveste Macro.
  Marele Reflux e o poveste Micro, e despre o ‘globalizare’ a Sinelui, in fapt ea e atat de ‘micro’ incat poate fi definita ca fiind ‘cuantica’ :)))

  deci Marele Flux, Globalizarea a facut din Lumea Mare un Intreg…cu Trupul, iar Marele Reflux ‘unifica’ dinamicile la nivel cuantic, deci e o unificare a…Sinelui, a ‘Sufletului’.

  Marele Flux a fost doar Cale catre Marele Reflux, care abia el Unifica ( unificind dinamici la nivel cuantic ),
  insa Civilizatia, odata cu finalizarea Globalziarii, deja si-a definit Esenta: AntiNatura. prin urmare Marele Reflux e doar Calea Anti ( Natura ).
  orice ‘lupta’, azi, implineste AntiNaturalul, deci ramanand in Dinamicile Civilizatiei in fapt ramai in Sinele ei, care, chiar si polarizat!, e tot o poveste Anti.
  mai simplu: cele doua Halci in care urmeaza sa se despleteasca Lumea Mare sint o poveste a Artificializarii, deci in oricare dintre ele te ai afla, tot inspre Artificializare te indrepti :)))

  • Sinele Civilizatiei se polarizeaza avand ca referinta Niprul,
   ‘zidul Kievului’ devinind noul ‘zid al Berlinului’,
   care, tura asta, desparte Sinele Civilizatiei in ‘doi poli’, acestia avand… aceeasi Esenta:))), ( ca doar e vorba despre o Polarizare a Sinelui..Civilizatiei, nu i asa? ) :))))

   atunci cind ‘distributia gaussiana’ isi schimba sensul, ( distributia gaussiana fiind o marime vectoriala ), devenind o ‘poveste a sinelui’, pe mijloc ramane pustiul, iar ‘capetele’ …se suprapun, in final:))), suprapunindu se peste Izvorul acestui tip de distributie gaussiana’, ‘a sinelui’, si care, in cazul Civilizatiei a fost definit AntiNatura, atunci cind Marele Flux, adica Globalizarea, si a dfinitivat opera…

 • Corespondentul voluntar al platformei Republica in pandemia de Covid 19……

 • „Destinul dumneavoastră are destule puncte tumultoase. La 17 ani aţi plecat de acasă, din Galaţi,
  la Bacău, ca să vă faceţi ziarist.
  Trebuie să ştiţi că în momentul ăla Galaţiul era în ruine şi era o foamete teribilă.
  Am lăsat şcoala, ştiam că era nevoie la Bacău de un condei şi m-am dus acolo pe un salariu şi pe posibilitatea de a supravieţui.
  Era o foamete pe care o simţeam dureros. ”

  ii lasam maestrului ne/placerea de a descoperi cine era condeiul……

 • Domnule Ion Cristoiu
  Am o veste proasta.Dupa 70 ani s-au intors.Unii le zic progresisti….altii in multe feluri….nu e cazul sa jignesc.
  Am vazut si experimentat cenzura la „greu” in pandemie pe linkedln,youtube….mi-au si sters un cont de linkedln pe care aveam vreo 7.000 conexiuni asta in conditiile in care nu postasem mesaje de ura sau injurii….pe youtube mi-au restrictionat ceva…nu mai tin minte….oricum….daca pe astea care oricum nu aveau continut „obscen” sau „trivial” s-a intamplat asa……pentru Mine „social media” e un capitol incheiat.
  De asemenea ca sa va „ridic mingea la fileu/la plasa”…..fostul „scanteia”….actualul adevarul mi-a sters si el un cont….
  Ca si „idee” de viitor…..nu-mi voi mai face „cont” cu credentiale si o multime de alte „date” si info pe o platforma online.
  Ce sa va mai spun cenzura si pe cotidianul,g4media,rumaniamilitary,timpul.md,hotnews,ziare.com….”am experimentat mai mult de 20 platforme”…..alte site-uri si bloguri….repet….in conditiile in care nu am postat mesaje de ura…..amenintari…..jigniri…..si de asemenea am socializat cu numele complet in clar….poza…..adresa de e-mail cu numele meu….ei zic….ca au „inventat” „avertizori de integritate si politia gandirii”…..asta cu social media…..nu o vad prea bine in viitor…..adica inteleg domeniul si „treaba” e pe „gradient…..pe derivate”…..cum incepe un pic sa nu mai mearga treaba….se vor prabusi foarte multe din ele ca un castel de carti de joc….adica…..ai un post de radio….o pagina web….un blog…..trebuie sa ai un Nume….o Buna Reputatie…..Dumnezeu i-a lasat omului „liberul arbitru” si vin niste oameni sa stabileasca ce e corect sau incorect…..bine sau rau….moral sau imoral…etic sau lipsit de etica….deja s-au „sofisticat” prea mult….se va prabusi o buna parte estimez din http://www…..china de exemplu e un „intranet”…..am vazut multe pagini web sterse in ultimii 22 ani sa spunem….din 2000….am intrat in contact „intensiv” cu „www-ul”…..cu „calculatorul-computerul cu „internet” din 1994 din facultate”.. iar atunci nu exista „social media”…..erau niste….”chat-uri” cel mult…..dar nici macar „academic” domeniul nu era definit….repet…..in viitorii ani estimez ca va dispare o buna parte din ce „exista” in „online” acum….
  Toata Stima!!!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *